Prenovo Cankarjeve soseske načrtujemo skupaj s stanovalci

Projekt prenove Cankarjevega naselja smo prebivalcem predstavili na včerajšnjem javnem posvetu v novogoriški mestni hiši, na katerem smo zbranim pojasnili, kako bomo skozi prenovo pristopili k reševanju zaznanih problemov v Cankarjevi soseski. Ukrepe so predstavili strokovnjaki za posamezna področja. Sodeč po številčni udeležbi in odzivu obiskovalcev javnega posveta si prebivalci Cankarjeve soseske želijo aktivnega in kostruktivnega sodelovanja v procesu prenove, česar smo na mestni občini zelo veseli. To dokazuje, da prebivalcem Cankarjeve soseske to okolje veliko pomeni in ga želijo še izboljšati. Več o prenovi bo mogoče v prihodnjem tednu slišati tudi na podrobnejših predstavitvah znotraj Cankarjeve soseske, večina informacij pa je že na voljo na spletnem naslovu: www.nova-gorica.si/cankarjeva-soseska.

Cankarjeva soseska v Novi Gorici obsega območje goste večstanovanjske gradnje med Rejčevo ulico, Ulico Ivana Regenta, Ulico XXX. divizije, Vojkovo cesto in Ulico Gradnikove brigade. Razteza se na površini 36.000 m2, v njej pa živi 6709 prebivalcev.  Na območju je 69 stavb, 2744 stanovanj in 370 poslovnih subjektov. Na območju delujejo tudi trije vrtci, in sicer enote Vrtca Nova Gorica: enota Ciciban, enota Kekec, enota Kurirček ter Podružnična osnovna šola Ledine. Na mestni občini želimo s prenovo soseske ustvariti privlačno socialno okolje za bivanje vseh skupin prebivalcev, s posebnim poudarkom na mladih družinah. V sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci že dlje časa delamo na projektu in pripravljamo vse potrebno za realizacijo načrtov. Tako smo že pridobili posnetek stanja za večji del obstoječe komunalne opreme, zasnovo prenove obstoječe javne komunalne opreme, za namene razvoja električne mobilnosti (polnilnice) in drugih razvojnih potreb soseske pripravljamo umeščanje dodatne elektrodistribucijske infrastrukture, izdelana je IDZ projektna dokumentacija komunalne opreme ipd. Pridobili smo tudi osnovna izhodišča in informacije o potrebah na ožjem obsegu zemljišč ob objektih, ki so neposredno povezani z razvojnimi potrebami objektov  (vzdrževanje, skupnostni prostori, dostopi za invalide, kolesarnice, dostopi do kleti itd, dvigala…). Posebej smo se posvetili tudi drevesom območja. Tako so v proračunu mestne občine že od lanskega leta zagotovljena višja sredstva za namene vzdrževanja drevnin kot tudi za potrebe novih oziroma nadomestnih zasaditev.  Pridobljen je tudi digitalni popis drevnin za pretežni del Cankarjeve soseske, v kateri raste 1400 dreves 94 različnih vrst.  Na območju je bilo med letom 2017 in 2018 zasajenih skupaj 26 novih dreves. 

Večina prostorov, namenjenega igri otrok, druženju, rekreaciji in prostemu času ter urbana oprema, je predvidena za umestitev skladno s pridobljeno projektno dokumentacijo. Prostori in urbana oprema, ki niso zajeti znotraj investicijskih projektov prenove, se bodo, skladno z razpoložljivimi sredstvi, postopoma prenavljali v okviru rednega dela mestne občine in KS Nova Gorica, kjer se dogovarjamo o lokacijah predvidene prenove urbane opreme izven območja investicije. 

Izziv parkirišč se lahko rešuje le v povezavi z reševanjem parkirnih izzivov na območju celotnega mesta in občine. Tako je že pripravljen kataster parkirišč za območje mesta, ki vključuje tudi območje Cankarjeve soseske. V pripravi je Parkirna politika za namene upravljanja s parkirišči.  Na območju Cankrajevega naselja se načrtuje nova garažna hiša v sklopu gradnje III. faze Zdravstvenega doma. Skupaj bomo tako pridobili dodatnih 110 parkirnih mest.  Obenem pridobivamo tudi strokovno podlago za namen identifikacije potencialnega števila in možnih lokacij za namene parkirnih prostorov za invalide v povezavi z omrežjem peš in kolesarskih poti na območjih večjih parkirišč na Cankarjevi ulici.  Obenem so pridobljene prostorske preveritve potencialnega umeščanja novih parkirnih površin na območje obstoječih parkirišč. 

To je le nekaj vsebinskih sklopov, ki so bili včeraj predstavljeni na javnem posvetu. V občinski upravi želimo, da celovita prenova prinese spremembe na bolje za vse, ki v Cankarjevi soseski živijo, delujejo ali pa se skoznjo samo sprehodijo.  Nadaljnja posvetovanja bodo osredotočena na posamezne skupnostne prostore v Cankarjevi soseski. Vabljenim stanovalcem soseske bomo podrobno predstavili konkretne idejne rešitve prenove in prisluhnili njihovim predlogom za dodatne izboljšave. Štiri srečanja s stanovalci bodo potekala 11., 12., 13. In 18. junija v prostorih Vrtca Ciciban in v Točki ZKD. Vse podrobnosti o teh srečanjih so predstavljene na letakih, ki so jih prejela vsa gospodinjstva v soseski ter tamkajšnji lokali in ustanove. Letak je dostopen tudi na spletni strani mestne občine na naslovu www.nova-gorica.si. Svoje predloge pa prebivalci lahko posredujejo tudi preko spletnega obrazca, ki ga prav tako najdejo na spletni strani mestne občine. S tem odprtim in vključujočim procesom načrtovanja želimo še bolje spoznati aktualne potrebe vseh generacij stanovalcev soseske, pa tudi mnenja drugih pomembnih deležnikov in širše javnosti. Predloge bomo zbrali, jih proučili in ustrezno vključili v nadaljnje korake načrtovanja prenove.