Poročilo z javnega posveta - Prenova Cankarjeve soseske v Novi Gorici

Prvi v nizu posvetovalnih dogodkov je bil Javni posvet  o načrtovanih aktivnostih Mestne občine Nova Gorica na območju Cankarjeve soseske v Novi Gorici. Potekal je 6.6.2018 v občinski dvorani, udeležilo se ga je čez 100 udeležencev.

Namen posveta je bil predstaviti celovit projekt prenove in načrte občinske uprave za reševanje drugih perečih problemov v Cankarjevi soseski, v razpravi pa pridobiti mnenja in predloge udeležencev  glede načrtovane prenove soseske.

Dogodek so popestrili otroci iz treh vrtcev in osnovne šole, ki so z risbami, maketo, fotografijami in z eseji zbranim povedali, kakšne so njihove želje in predstave o dobri soseski.

Program javnega posveta

To poročilo povzema glavne poudarke javnega posveta.


Potek javnega posveta

Predstavitve:

Moderatorka Milena Škrl Marega je udeležence seznanila z namenom

Po nastopu otrok je uvodnim nagovorom  udeležence pozdravil župan Matej Arčon. Kratko je nanizal glavne usmeritve MONG za prenovo Cankarjeve soseske in se zahvalil mnogim, ki so do sedaj pri tem sodelovali. Poudaril je tudi, daObčina prenovo načrtuje na vključujoč in odprt način in da je sodelovanje stanovalcev in drugih deležnikov ključnega pomena.

Prepoznane probleme v Cankarjevi soseski in aktivnosti občinske uprave za njihovo reševanje ter okvirje načrtovanih investicij v prenovo sta predstavila Aleksandra Torbica, MONG  in Matjaž Brezavšček, Provia d.o.o..  (Glej predstavitvi:  Javni posvet CS_MONG_2018-06-06.pdf, Javni posvet CS_PROVIA_ 2018-06-06.pdf)

Projekte prenove javnega prostora na območju Cankarjeve soseske so predstavili Simon Kerševan, Materia d.o.o., Matej Uršič, Hidrolab d.o.o., Primož Poje, Avelis d.o.o. in Oliver Černe, Klima 2000 d.o.o. (Glej predstavitev: Javni posvet CS_PROJEKTI_2018-06-06.pdf)

Zadnja v nizu je bila predstavitev na temo: Vključevanje javnosti v načrtovanje in izvedbo prenove Cankarjeve soseske, ki jo je izvedla Mateja Simčič, kontaktna oseba za projekt prenove, MONG.  (Glej predstavitev: Javni posvet CS_VKLJUČEVANJE JAVNOSTI_2018-06-06.pdf)


Povzetek razprave

Vprašanje/predlog:

Etažni lastniki v stanovanjskih blokih na Cankarjevi 1, 3, 5, 7, 9 in 11 so skozi tožbo SGP postali solastniki funkcionalnih zemljišč okoli blokov. Čeprav so sprejeli sklep, da se tožba proti SGP umakne, ena etažna lastnica tega ni storila, to pa vpliva na vse ostale etažne lastnike. Lastniki pričakujejo jasen odgovor  Občine, kaj jih bo doletelo ob načrtovani prenovi? Ali bodo morali prenovo sofinancirati?

Odgovor/komentar:

Občina je z vsemi deli soseske vodila intenzivne pogovore, na katerih je predstavnike etažnih lastnikov (EL) seznanila, da se obeta financiranje prenove in jih pozvala, naj tožbe umaknejo. Občina ne more in ne sme investirati v prenovo na zemljiščih, ki niso v njeni lasti. Rešitev sicer obstaja: potrebno je 100% soglasje vseh EL glede tožbe, to pa je stvar njihovega medsebojnega dogovarjanja.

Če bi bil umik tožbe dosežen, bi prenova vključevala tudi to območje.

Na poziv, naj Občina pri umiku tožbe pomaga, je bilo pojasnjeno, da v skladu z zakonodajo teh pristojnosti Občina nima.

 

Vprašanje/predlog:

Izraženo je bilo strinjanje, da je podzemno infrastrukturo potrebno obnoviti, vendar hkrati tudi  bojazen, da bo s prenovo park uničen. Stanovalci so okolico bloka urejali z lastnim delom in lastnimi sredstvi, ob prenovi bo verjetno veliko uničenega.

Prenove so potrebna tudi otroška igrišča, vendar naj načrtovalci to izvedejo kakovostno. 

Zaklonišče in njegova neposredna okolica sta zanemarjena; iz sredstev za najemnino  trgovine bi lahko investirali v ureditev tega območja.

Parkirnih prostorov na Cankarjevi je izrazito premalo; vprašanje, kako je s projektom za garažno hišo?

Ali lahko občina pomaga pri dogovarjanju za izgradnjo dvigala, ki je v stavbi nujno potrebno? Za izgradnjo je namreč potrebno 100% soglasje EL in to predstavlja problem.

Odgovor/komentar:

Zelenim površinam in drevninam je pri načrtovanju prenove posvečena posebna pozornost. Kjer bodo poškodbe/odstranitve neizogibne, bo z ureditvijo povrnjeno ustrezno stanje. Število dreves se bo ohranjalo, mogoče tudi  povečalo. Na srečanjih s stanovalci (od. 11.6. do 18.6.2018) bodo o načrtih prenove javnih prostorov stanovalci izvedeli več podrobnosti.

Trgovina ob zaklonišču je v zasebni lasti oz.  je trenutno v postopku prodaje.

Parkiranje se bo celovito urejalo v sklopu prometne strategije, ki je v pripravi. Sedaj se ureja 110 novih parkirnih mest na južnem delo soseske, predvidena je nadgradnja obstoječih parkirišč;  v tej povezavi bo dobrodošla pripravljenost stanovalcev, da plačajo za parkiranje (če se bodo kot investitorji vzpostavila javno-zasebna partnerstva).

Za dvigala je potrebno 100% soglasje EL in občina glede tega ne more storiti ničesar, kvečjemu bi lahko dala pobudo za spremembo zakona.

 

Vprašanje/predlog:

Ali bodo vsi predlogi javnosti glede prenove vidni oz. dostopni za vpogled?

Javna razsvetljava se preveč približa blokom.

Odgovor/komentar:

Po vseh dogodkih (vključno s tem javnim posvetom) bodo pripravljena poročila s povzetki vseh podanih predlogov. Vsi predlogi javnosti, tudi tisti, ki bodo prispeli preko spleta, bodo javno objavljeni na občinski spletni strani. Zagotovljena bo popolna transparentnost. Zbrani predlogi bodo nato smiselno razvrščeni po vsebinskih sklopih ter predani v obravnavo občinski upravi in  sodelujočim projektantom. Le-ti bodo pri nadaljnjem načrtovanju upoštevali vse tiste predloge, ki bodo prispevali h kakovostnejšim rešitvam.

Javna razsvetljava je načrtovana skladno z novimi smernicami in tehnološkimi standardi ter bo ustrezno zasenčena in usmerjena tja, kjer bo potrebna..

 

Vprašanje/predlog:

Ali bodo tudi vsi načrti na vpogled občanom?

Odgovor/komentar:

Načrti bodo na vpogled občanom na spletni strani. 

 

Vprašanje/predlog:

Parkiranje naj se rešuje v širšem kontekstu prometne politike mesta in s celostnim pristopom (tudi kolesarstva, javnega prometa, zadrževanja dnevnih migrantov na parkiriščih na obrobju mesta,…. torej različnih ukrepov, ne samo širjenja parkirišč).

Kakšen bo standard za kolesarsko stezo na Cankarjevi ulici, ali bo podobna ureditev, kot je na Erjavčevi? Potrebna je namreč odprava kritičnih točk za kolesarje, na primer na mestu, kjer voznik zaradi parkiranih avtomobilov  ne more videti otroka.

Odgovor/komentar:

Parkiranje se rešuje v širšem kontekstu in celostno. Ob danih realnih možnostih (Cankarjeva ulica je tudi pomembna mestna žila) bodo z novo ureditvijo v kar največji meri odpravljene kritične točke, izboljšana bosta preglednost ter varnost udeležencev v prometu. O rešitvah bodo še potekale razprave.

 

Vprašanje/predlog:

Hortikulturna komisija je bila do sedaj premalo in prepozno seznanjena z zasaditvijo v soseski. Želijo več možnosti sodelovanja pri načrtovanju in pri odločitvah, kaj se bo sadilo, da bi tako poleg estetskega dosegli tudi boljši funkcionalni in okoljski vidik.

Ob obnovi fasad so ponekod stanovalci samoiniciativno tlakovali pot do kolesarnic, ki so si jih naredili. Podan je predlog, da se pripravi skupen načrt in s tem doseže enotno celostno oblikovanje ter nižjo ceno.

Odgovor/komentar: Sprejeto na znanje.

 

Vprašanje/predlog:

Pohvala, da je javnost pritegnjena k sodelovanju. Raba izraza »urbana vas« je popolnoma neustrezna in bi se mu morali v kontekstu Cankarjeve soseske izogniti. Jasno je, da gre tu za mestni prostor; urbana vas bi morebiti lahko imenovali Kromberk, nikakor pa ne soseske, ki je skoraj v središču Nove Gorice.

Odgovor/komentar:

Sodelujoči strokovnjaki se zavedajo »sporne« rabe tega izraza, ki je izrazito delovnega značaja (za lažjo orientacijo). Vsekakor je sedaj priložnost, da skupaj poiščemo ustreznejši izraz; predlogi so dobrodošli (ime naj bo stanovalcem všečno). 

 

Vprašanje/predlog:

Pohvala strokovnih predstavitev in dialoga z javnostjo. Ali bodo urejeni samo glavni vodi podzemnih instalacij ali  tudi priključki do stanovanjskih blokov?

Ob Rejčevi ulici zastaja meteorna voda, ker je meteorna kanalizacija prenizko dimenzionirana. To predstavlja problem in ga je treba upoštevati pri prenovi.

Vprašanje glede funkcionalnih zemljišč blokov: pas 2m okoli blokov je v lasti EL bloka, kako pa je s t.i. »dnevnimi sobami blokov«; ali ta zemljišča pripadajo občini? Kdo bo plačal parcelacijo zemljišč v lasti EL, ki bo zagotovo potrebna?

Opozorilo glede problema parkiranja: ko so EL kupili stanovanja, so kupili tudi po 1 parkirno mesto. Prav bi bilo, da bi to parkirno mesto kot svoje lahko vpisali v zemljiško knjigo oz. da bi imeli možnost brezplačnega parkiranja.

Odgovor/komentar:

Poleg glavnih vodov bodo urejeni tudi priključki podzemnih instalacij do stanovanjskih blokov.  

Problema meteorne vode se strokovnjaki zavedajo in bo ustrezno rešen.

Vse parcele bodo predmet dogovarjanja med Občino, upravniki in stanovalci v naslednjih letih. Danes je težko povedati več, vendar se bo problematiko reševalo »po pameti«.

Kot je bilo že povedano, se problematika parkiranja celostno rešuje znotraj prometne politike celega mesta. V tem okviru bo potekal dialog s predstavniki stanovalcev, za prebivalce sosesk bo poskrbljeno (z brezplačnimi dovolilnicami).  Ker gre za zahtevno in kompleksno politiko,  bo potrebno potrpljenje.

 

Vprašanje/predlog:

Pohvala projekta prenove in ponovno vprašanje glede načrtovane kolesarske steze na Cankarjevi ulici; ali se bo zožil profil cestišča?

Odgovor/komentar:

Naravo in funkcionalnost Cankarjeve ulice je treba ohraniti, hkrati pa zagotoviti ustrezne in zadostne širine posameznih pasov, vključno s kolesarsko stezo. Da bi to dosegli, bosta na južnem delo nekoliko zožena vozna pasova, del potrebne širine bo pridobljen tudi na račun zelenic, vendar brez posegov v drevesa. Ponekod bodo mešane površine – za pešce in kolesarje.

 

Vprašanje/predlog:

Ali bo na križiščih na Cankarjevi ulici cestišče dvignjeno (z »ležečimi policaji«), tako kot napr. v Kopru?

Odgovor/komentar:

Da, križišča bodo urejena v tem smislu in sicer enotno vzdolž cele ulice.

 

Vprašanje/predlog:

Nekatera otroška igrišča so na soncu, kar je neprimerno. Veliko je takih primerov v mestu, ko so se pri preteklih prenovah  drevesa posekala, niso pa se nadomestila z novimi. Samo zelenice niso dovolj, potrebna so tudi drevesa, ki zagotavljajo senco in ohranjajo zeleno identiteto Nove Gorice. Pri prenovi naj se drevesom posveča največja možna pozornost.

Odgovor/komentar:

Nova Gorica ima zares veliko število dreves (5.500) in občinska uprava ima do dreves posebno skrben  odnos. Pri prenovah se zasajajo tudi nova drevesa, čeprav občani pogosto vidijo le odstranjena drevesa, ne pa tudi novo zasajenih. Pri prenovi Cankarjeve soseske bo zagotovo  treba posekati kakšno drevo, zasajena pa bodo tudi nova.

 

Vprašanje/predlog:

Na lokaciji Cankarjeva 1 pri vrtcu Ciciban je bilo odstranjeno ogledalo, zaradi česar je to postala nevarna točka. Ponovna postavitev ogledala je nujna.

Na nekaterih mestih je preglednost slaba in to bo treba izboljšati.

Odgovor/komentar:

Parkirna mesta se bodo narisala na tak način,  da parkiranje tik pred križiščem ne bo možno in bo preglednost boljša.

 

Vprašanje/predlog:

Na nekaterih mestih drevesa tolčejo ob fasado in jo uničujejo. Drevesa zahtevajo ustrezno pozornost tudi zaradi požarne varnosti; korenine lahko povzročijo določene poškodbe; znan je tudi škodljiv vpliv cvetnega prahu nekaterih vrst dreves; potrebno je misliti na odpadlo listje,…. Vsa ta problematika zahteva previdno in ustrezno izbiro tako vrst, kot lokacij na novo zasajenih dreves.

Odgovor/komentar: Strinjanje.

 

Vprašanje/predlog:

Pri prenovi soseske je treba upoštevati potrebe invalidov:  smiselno urediti klančine, prenoviti in  izboljšati dostopnost in mobilnost invalidov, odpraviti kritične točke in ovire (napr. pri šoli na Ledinah).

Odgovor/komentar: Strinjanje.

 

Vprašanje/predlog:

Zelenice in  tlakovane površine naj bodo primerne za strojno košnjo – zato naj bodo travnate in tlakovane površine čim bolj ravne (brez grbin in brez tlakovanj s prodniki).

Odgovor/komentar: Strinjanje.

 

Vprašanje/predlog:

Na ustrezni lokaciji izven naselja naj se uredi mesto za kamp-prikolice, na parkiriščih v naselju pa naj se dostop za ta vozila onemogoči (višinske zapore).

Opozorilo, da se pojavljajo tovorna vozila na parkiriščih v Cankarjevi soseski. Poziv, da se vzpostavi ustrezen režim parkiranja.

Pripomba glede neustreznega mesta ekološkega otoka, ki je postavljen na vhodu v parkirišče pred blokom.

Izraženo nezadovoljstvo, ker je pred vrtcem nekaj parkirišč v modri coni z omejenim režimom parkiranja. Vzgojiteljice parkirajo na parkirnih mestih pred bloki in jemljejo prostor stanovalcem, ki posledično nimajo kje parkirati. Če parkirajo na prej omenjenih parkirnih prostorih pri vrtcu, dobijo listek s kaznijo.

Odgovor/komentar:

Višinske zapore za kamp prikolice in tovorna vozila bi lahko ovirale tudi intervencijska vozila in zato niso primerne. Vsekakor bo zgoraj naštete probleme potrebno rešiti z ustreznimi ureditvami in kjer bo to potrebno, tudi s sankcijami.

 

 

Javni posvet se je zaključil s povabilom udeležencem na srečanja s stanovalci Cankarjeve soseske, ki bodo potekala v naslednjem tednu. Na teh srečanjih bodo predstavljene idejne zasnove prenove  posameznih skupnostnih prostorov med bloki, stanovalci pa bodo povabljeni k podajanju mnenj in dodatnih predlogov.

 

Poročilo pripravili:

Milena Škrl Marega in Mateja Simčič

Nova Gorica, 11. junij 2018