10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo dne 5. novembra 2015 ob 14. uri

Datum: 23.10.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-29/2015-3
Nova Gorica, 22. oktober 2015 
V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 5. novembra 2015 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 9. seje mestnega sveta, ki je bila 24. septembra 2015
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Pogodba o financiranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnin

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju nadomestne članice Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške in Sklep o imenovanju nadomestne članice Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške ter obrazložitev

Sklep predloga k imenovanju porotnikov kot predstavnikov Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Šempas ter obrazložitev


6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., za leto 2014

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., za leto 2014 ter obrazložitev

Letno poročilo o delu Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., za leto 2014

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2014 

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2014 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

8.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2015 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 ter obrazložitev

Skrajšana obrazložitev

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2015 – 2018

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015 – rebalans 2

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2015 – rebalans 2

9.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica 

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica  ter obrazložitev

Vloga za soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015 in leto 2016 – LUNG

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2016

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016 ter obrazložitev

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016

12.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

13.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali ter obrazložitev

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

15.    Predlog Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju MONG (prva obravnava)

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

16.    Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG (druga obravnava) 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1524 k.o. Nova Gorica 

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1524 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Mapna kopija

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 458/1 k.o. Rožna dolina 

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 458/1 k.o. Rožna dolina ter obrazložitev

Mapna kopija

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1525/11, 1525/15 in 1525/16 k.o. Prvačina.  

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1525/11, 1525/15 in 1525/16 k.o. Prvačina ter obrazložitev

Mapna kopija

20.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (6. maj 2010)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (24. september 2013)

21.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (hitri postopek) 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica
 
22.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

23.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (hitri postopek).

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam