3. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 19.11.2015 ob 15. uri

Datum: 13.11.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-30/2015-1
Nova Gorica, 12. november 2015   
V  A  B  I  L  O
Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12)  sklicujem 3. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 19. novembra 2015 ob 15.00 uri 
v veliki dvorani MONG.
Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2016 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2016 – 2019

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2016 ter obrazložitev

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2016

Sklep o sprejemu Letnega programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 ter obrazložitev

Letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leti 2016 in 2017 ter kadrovski načrt Medobčinske uprave MONG in Občine Brda za leti 2016 in 2017 ter obrazložitvi

2.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev
Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
Matej Arčon
ŽUPAN 


< Nazaj na seznam