11. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. decembra 2015 ob 14.00 uri

Datum: 10.12.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-31/2015-5
Nova Gorica, 10. december 2015 
V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 17. decembra 2015 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov 10. seje mestnega sveta, ki je bila 5. novembra 2015 in 3. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 19. novembra 2015

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Svetniško vprašanje svetnika g. Mirana Vidmarja

Dodatna odgovora

Dopis Goriškega društva za kakovost bivanja

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter sklep o imenovanju nadomestnega člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter obrazložitev

Sklep predloga k imenovanju porotnikov kot predstavnikov Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva ter sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva


6.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2016 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga Odloka Proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2016 – 2019

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2016 ter obrazložitev

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2016

Sklep o sprejemu Letnega programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 ter obrazložitev

Letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Kadrovski načrt Mestne očine Nova Gorica za leti 2016 in 2017

7.    Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2016

Sklep o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2016 ter obrazložitev

8.    Predlog Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju MONG (prva obravnava)

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Poročilo z analizo javno-zasebnega partnerstva

9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v MONG (druga obravnava)

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica


10.    Predlog Sklepa o podaji soglasji k Splošnim pogojem Stanovanjskega sklada  MONG

Sklep o podaji soglasji k Splošnim pogojem Stanovanjskega sklada  Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Splošni pogoji poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada št. 014-4/2014-4 z dne 3.12.2015

Sklep št. 014-4/2014-5- z dne 3.12.2015

11.    Predlog Sklepa v zvezi s poravnavo obveznosti najemnika do Stanovanjskega sklada MONG

Sklepa v zvezi s poravnavo obveznosti najemnika do Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada – javni sklad MONG za leto 2016

Sklep o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada – javni sklad MONG za leto 2016

Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada – javni sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Sklep št. 410-26/2015 z dne 3.12.2015

Poročilo ustanovitelju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica št. 410-26/2015 z dne 3.12.2015

13.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

15.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2016

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestne občine Nova Gorica  za leto 2016 ter obrazložitev

Letni program športa Mestne občine Nova gorica za leto 2016

16.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v MONG (hitri postopek)

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestne občine Nova Gorica

17.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica

18.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica

19.    Predlog Sklepa o podaji začasnega soglasja k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Sklep o podaji začasnega soglasja k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu ter obrazložitev

20.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica

21.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k spremembi Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Statut Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Dopis sveta Javnega zavoda za šport Nova Gorica

22.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – neuradno prečiščeno besedilo

23.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

24.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG (druga obravnava)

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

25.    Predlog Sklepa o odpustu dolgov iz naslova neplačil vrtcev oziroma šolske prehrane v osnovnih šolah

Sklep o odpustu dolgov iz naslova neplačil vrtcev oziroma šolske prehrane v osnovnih šolah ter obrazložitev

26.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Podrobnejša pojasnila k Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

Analiza primerjave višine nadomestila 2014-2015

Primerjava predloga spremembe odloka z občinami

27.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v MONG za leto 2016

Sklep o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v MONG za leto 2016 ter obrazložitev

28.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2946/19 k.o. Bate

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2946/19 k.o. Bate ter obrazložitev

Mapna kopija

29.    Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2098/5 in 2098/6 k.o. Branik

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2098/5 in 2098/6 k.o. Branik ter obrazložitev

Mapna kopija

30.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 4894/2, 4891/11 in 4892/12 k.o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 4894/2, 4891/11 in 4892/12 k.o. Branik ter obrazložitev

Mapna kopija

31.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2340/13 in 2340/14 k.o. Čepovan

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2340/13 in 2340/14 k.o. Čepovan ter obrazložitev

Mapna kopija


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
Matej Arčon
ŽUPAN


< Nazaj na seznam