12. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. januarja 2016 ob 14. uri

Datum: 14.01.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-5/2016-3
Nova Gorica, 13. januar 2016  
V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 12. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 21. januarja 2016 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 11. seje mestnega sveta, ki je bila 17. decembra 2015  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Pogodba o ustanovitvi zavoda visokošolsko in raziskovalno središče Primorske

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Gimnazija Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru Zaključnega računa MONG za leto 2014

Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

7.    Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad pridobivanjem proračunskih sredstev v letu 2015

Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad pridobivanjem proračunskih sredstev v letu 2015

8.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev pri dodeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu

Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev pri dodeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu

9.    Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za preostanek leta 2016 

Sklep o sprejemu programa dela mestnega sveta za preostanek leta 2016 ter obrazložitev

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020 za upravičeno območje Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2025 – TUS Nova Gorica 2020+

Sklep o sprejemu Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020 za upravičeno območje Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2025 – TUS Nova Gorica 2020+ ter obrazložitev

Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2020 za upravičeno območje Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2025

Priloga 1 – TUS NG 2020 Karte

Priloga 2 – TUS NG 2020 - Analiza


13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupu nepremičnine parc. št. 380/10 k.o. Trnovo

Sklep o podaji soglasja k zakupu nepremičnine parc. št. 380/10 k.o. Trnovo ter obrazložitev

Mapna kopija

14.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7663/5 k.o. Dornberk

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7663/5 k.o. Dornberk ter obrazložitev

Mapna kopija

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 5217/9 k.o. Šmihel

Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 5217/9 k.o. Šmihel ter obrazložitev

Mapna kopija


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 


Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam