32. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. novembra 2021 ob 15. uri

Datum: 04.11.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 0110-0015/2021-3
Nova Gorica, 4. november 2021

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 32. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 18. novembra 2021 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. oktobra 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga

Dodatni odgovori I

Dodatni odgovori II

Priloga

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Predlog Sklepa o seznanitvi s stanjem v družbi HIT d.d. Nova Gorica, z načrti razvoja družbe ter z novostmi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo

Sklep o seznanitvi s stanjem v družbi HIT d.d. Nova Gorica, z načrti razvoja družbe ter z novostmi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo ter obrazložitev

HIT d.d. Nova Gorica in Skupina HIT, letno poročilo za leto 2020

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo

Zakon o igrah na srečo – neuradno prečiščeno besedilo

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09091 – samooskrba Vipavske doline

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09091 – samooskrba Vipavske doline

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09.091 – samooskrba Vipavske doline

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09082 – izgradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09082 – izgradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk

Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru proračunske postavke 09082 – izgradnja poslovno – ekonomske cone Nova Gorica Kromberk

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

9.    Predlog Sklepa o potrditvi Elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

Sklep o potrditvi Elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica z dne 6. 10. 2021

Statut Javnega zavoda za šport Nova Gorica z dne 3.4.2017

Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica z dne 9. 5. 2018

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 829/1 k.o. Kromberk

Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 829/1 k.o. Kromberk ter obrazložitev

Izris PISO

13.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022 ter obrazložitev

15.    Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za parcele št. 674/16, 674/4 in 674/7 k.o. Nova Gorica

Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 674/16, 674/4 in 674/7 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Elaborat lokacijske preveritve

Mobilnostni načrt za zunanji avditorij SNG Nova Gorica

Mnenje Ministrstva za okolje in prostor

Mnenje podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. v delu odvajanja in čiščenja odpadne vode

Mnenje podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. v delu vodooskrbe

Mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode

Mnenje Ministrstva za kulturo

16.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 470/5, 473/14, 473/19, 473/20, 473/21, 455/4, 485/52, 485/55 k.o. Nova Gorica

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 470/5, 473/14, 473/19, 473/20, 473/21, 455/4, 485/52, 485/55 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Izris PISO

Podatki o parcelah

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 786/1 k.o. Trnovo.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 786/1 k.o. Trnovo ter obrazložitev

Izris PISO

 

Razširitev predloga dnevnega reda s točkami:

4.A - Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja zavoda Dom upokojencev Nova Gorica ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam