34. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ponedeljek, 10. januarja 2022 ob 15. uri

Datum: 27.12.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0017/2021-3
Nova Gorica, 27. decembra 2021  


V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 34. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v PONEDELJEK, 10. januarja 2022 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 


1.    Potrditev zapisnika 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 16. decembra 2021

Zapisnik 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori I

Dodatni odgovori II

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

I. Splošni del

I. Splošni del - obrazložitev

II. Posebni del

II. Posebni del – obrazložitev proračunski postavk

II. Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

III. Načrt razvojnih programov 2022 – 2025

III. Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2022 – 2025

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 po funkcionalni klasifikaciji

Kadrovski načrt Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda za leti 2022 in 2023

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leti 2022 in 2023

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2022 ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2022

Primerjava cen pomoči na domu za mestne občine

Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2022

7.    Predlog Odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev


Predlog zapisnika 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (1. točka) vam bo posredovano naknadno.

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
   

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN


< Nazaj na seznam