35. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 10. februarja 2022 ob 15. uri

Datum: 27.01.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0001/2022-3
Nova Gorica, 27. januarja 2022


V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 10. februarja 2022 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

1.    Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. januarja 2022

Zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o podaji mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja javnega zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Predlog Sklepa o podaji soglasja k imenovanju direktorja Goriške lokalne energetske agencije – GOLEA ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica za zadolževanje

Sklep o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica za zadolževanje ter obrazložitev

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra Solkan

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra Solkan

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra Solkan

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru proračunske postavke 09005 – spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru proračunske postavke 09005 – spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva

Končno poročilo o opravljenem nadzoru proračunske postavke 09005 – spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva

9.    Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

11.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek) ter obrazložitev

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 21/100 k.o. 2304 - Nova Gorica

Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 21/100 k.o. 2304 - Nova Gorica ter obrazložitev

Izris PISO

13.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine s parcelno številko 1187/28, parcelno številko 1175/4, parcelno številko 1182/14 ter parcelno številko 1182/31, vse k.o. 2302 - Kromberk

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine s parcelno številko 1187/28, parcelno številko 1175/4, parcelno številko 1182/14 ter parcelno številko 1182/31, vse k.o. 2302 – Kromberk ter obrazložitev

Slika 1

Slika 2

Podatki o parcelah

14.    Predlog Sklepa o seznanitvi s projektom Center zelenih tehnologij, njegovim pomenom za razvoj Mestne občine Nova Gorica ter potrebnimi aktivnostmi v letu 2022.

Sklep o seznanitvi s projektom Center zelenih tehnologij, njegovim pomenom za razvoj Mestne občine Nova Gorica ter potrebnimi aktivnostmi v letu 2022 ter obrazložitev

Predstavitev

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam