36. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. marca 2022 ob 15. uri

Datum: 10.03.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 0110-0003/2022-3
Nova Gorica, 10. marca 2022  

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 36. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 24. marca 2022 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. februarja 2022

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2021

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2021 ter obrazložitev

Poslovno poročilo zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2021, februar 2022

Podatki iz letnega poročila za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, Podatki iz bilance stanja na dan 31. 12. 2021, Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Sklep Sveta zavoda GOLEA o sprejemu zaključnega računa zavoda za leto 2021

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 za Mestno občino Nova Gorica in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 za Mestno občino Nova Gorica, ki ga je pripravil občinski energetski menedžer, zavod Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 za Mestno občino Nova Gorica in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 za Mestno občino Nova Gorica, ki ga je pripravil občinski energetski menedžer, zavod Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 za Mestno občino Nova Gorica

Letni plan aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 za Mestno občino Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin na območju MONG za leto 2022 in o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG za leto 2022

Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin na območju MONG za leto 2022 in o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG za leto 2022 ter obrazložitev

A. Preglednica Letnih programov GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter Letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in primestna naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava po koncesijah za leto 2022

B1. Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju mesta Nova Gorica za leto 2022 - ( koncesionar Komunala Nova Gorica d.d.)

B2. Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava za leto 2022 – (koncesionar Želva Ljubljana d.o.o.)

B3. Program izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest na območju mesta Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava za leto 2022 - (koncesionar Komunala Nova Gorica d.d.)

B4. Program izvajanja GJS vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica izven mesta Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava za leto 2022 - (koncesionar  KOLEKTOR CPG d.o.o.)

8.    Predlog Sklepa o potrditvi predloga pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

Sklep o potrditvi predloga pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček ter obrazložitev

Predlog Pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

9.    Predlog Sklepa o potrditvi predloga Sporazuma o sodelovanju na projektu Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

Sklep o potrditvi predloga Sporazuma o sodelovanju na projektu Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček ter obrazložitev

Predlog Sporazuma o sodelovanju na projektu Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršek in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom občinske uprave in Javnega zavoda za šport Nova Gorica pripravljenim na podlagi Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra v Solkanu

Sklep o seznanitvi s poročilom občinske uprave in Javnega zavoda za šport Nova Gorica pripravljenim na podlagi Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra v Solkanu ter obrazložitev

Poročilo občinske uprave pripravljenim na podlagi Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra v Solkanu

Poročilo Javnega zavoda za šport Nova Gorica glede Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra v Solkanu

11.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2022

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2022

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – dopolnitev marec 2022

Parcela št. 5230/9 k.o. 2309 Šmihel (prodaja)

Parcela št. *191 k.o. 2311 Vitovlje (prodaja)

Parcela št. 1708/4 k.o. 2312 Osek (prodaja)

Parcele št. 4900/2, 4918 in 4920/3 vse k.o. 2309 Šmihel (nakup)

Parcela št. 539/6 k.o. 2306 Rožna Dolina (nakup)

Parceli št. 4840/5 in 4840/8 obe k.o. 2309 Šmihel (nakup)

Parcela št. 274/7 k.o. 2335 Dornberk (nakup)

Parcela št. 1464/25 k.o. 2304 Nova Gorica (nakup)

Parcela št. 940/2 k.o. 2304 Nova Gorica (nakup)

Parcela št. 971/15 k.o. 2335 Dornberk (nakup)

Parcela št. 1710 k.o. 2312 Osek (nakup)

12.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2034 k. o. Prvačina

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2034 k. o. Prvačina ter obrazložitev

Izris PISO

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/17 k. o. Bate

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/17 k. o. Bate ter obrazložitev

Izris PISO

14.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1290/19 k. o. Kromberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1290/19 k. o. Kromberk ter obrazložitev

Izris PISO

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1283/12 k. o. Kromberk

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1283/12 k. o. Kromberk ter obrazložitev

Izris PISO

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 5230/9 k. o. Šmihel

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 5230/9 k. o. Šmihel ter obrazložitev

Izris PISO

17.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava) (predlagatelj svetnik Marko Tribušon)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.


dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam