37. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 5. maja 2022 ob 15. uri

Datum: 15.04.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0005/2022-3
Nova Gorica, 15. aprila 2022


V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 37. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 5. maja 2022 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov 9. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. marca 2022 in 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. marca 2022

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

Priloga I

Priloga II

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog Sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Predlog Sklepa o podaji mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja direktorja Doma upokojencev Gradišče ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

7.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – Rebalans I (skrajšani postopek)

Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – Rebalans I

I. Splošni del

I. Splošni del - obrazložitev

II. Posebni del

II. Posebni del – obrazložitev proračunski postavk

II. Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

III. Načrt razvojnih programov 2022 – 2025

III. Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2022 – 2025

Spremembe in dopolnitve predloga rebalansa in odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – Rebalans I - DOPOLNITEV

Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – Rebalans I – DOPOLNITEV

I. Splošni del - DOPOLNITEV

I. Splošni del – obrazložitev - DOPOLNITEV

II. Posebni del – DOPOLNITEV

II. Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji - DOPOLNITEV

II. Posebni del – obrazložitev proračunski postavk – DOPOLNITEV

III. Načrt razvojnih programov 2022 – 2025 - DOPOLNITEV

III. Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2022 – 2025 – DOPOLNITEV

Rebalans I – proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 po funkcionalni klasifikaciji - DOPOLNITEV

Predlog Sklepa o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 - Rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Izsek iz PISO I

Izsek iz PISO II

Izsek iz PISO III

Izsek iz PISO IV

Izsek iz PISO V

Izsek iz PISO VI

Izsek iz PISO VII

Predlog dopolnitve predloga sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – Rebalans I – DOPOLNITEV

Izsek iz PISO VIII - DOPOLNITEV

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2021

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2021 ter obrazložitev

Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2021

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica – letno poročilo

Finančni načrt Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica – finančni načrt

Poročilo ustanovitelju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 ter imenovanju revizorja za revidiranje letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 ter imenovanju revizorja za revidiranje letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022

Sklep nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Sklep nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – predlog imenovanja revizorja

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2021

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Sklep skupščine ter Letno poročilo o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2021

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Sklep o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 ter obrazložitev

Realizacija NRP na dan 31.3.2022

14.    Predlog Sklepa o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti
in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

15.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

16.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih iz Akcijskega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih iz Akcijskega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Poročilo o izvedenih aktivnostih iz Akcijskega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica v letu 2021

17.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št.  2257/6, k.o. 2303 Solkan

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št.  2257/6, k.o. 2303 Solkan ter obrazložitev

Izsek iz PISO

Grafični prikaz

19.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za spodnjo etažo poslovilnega objekta na pokopališču v Stari Gori

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za spodnjo etažo poslovilnega objekta na pokopališču v Stari Gori ter obrazložitev

20.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju zakupa dela parcele parc. št. 229/1 in dela parcele parc. št. 1260/1 obe k.o. Trnovo

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju zakupa dela parcele parc. št. 229/1 in dela parcele parc. št. 1260/1 obe k.o. Trnovo ter obrazložitev

Izsek iz PISO

21.    Predloga Sklepov o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica in Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica za leto 2021

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

22.    Predlogi Sklepov o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov za leto 2021.

I.

Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2021 ter obrazložitev

Vloga za izdajo soglasja za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina v letu 2021

Sklep Sveta javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Ocenjevalni list

II.

Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice  javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

III.

Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - gasilska enota Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti direktorja Gasilske enote Nova Gorica za leto 2021

IV.

Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Vrtca Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Vloga za izdajo soglasja k določitvi delovne uspešnosti ravnateljice Vrtca Nova Gorica za leto 2021

V.

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Branik za leto 2021 ter obrazložitev

Utemeljitev ocene delovne uspešnosti ravnatelja

VI.

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Čepovan za leto 2021 ter obrazložitev

Utemeljitev ocene delovne uspešnosti ravnateljice

VII.

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Dornberk za leto 2021 ter obrazložitev

Utemeljitev ocene delovne uspešnosti ravnateljice

VIII.

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Utemeljitev ocene delovne uspešnosti ravnateljice

IX.

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Utemeljitev ocene delovne uspešnosti ravnatelja

X.

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Solkan za leto 2021 ter obrazložitev

Utemeljitev ocene delovne uspešnosti ravnatelja

XI.

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Šempas za leto 2021 ter obrazložitev

Utemeljitev ocene delovne uspešnosti ravnateljice

XII.

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Utemeljitev ocene delovne uspešnosti ravnatelja

XIII.

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Utemeljitev ocene delovne uspešnosti ravnatelja

XIV.

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Ljudske univerze Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Utemeljitev ocene delovne uspešnosti direktorice

XV.

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2021

 

Razširitev predloga dnevnega reda s točkami:

z dodatno podtočko pri točki 7 »Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – Rebalans I (skrajšani postopek)«, in sicer:

Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nakup poslovnih prostorov - posameznih delov stavbe v stavbi 2304 347, na naslovu Kidričeva ulica 11/a in v stavbi 2304 349, na naslovu Kidričeva ulica 11, skupaj s pripadajočimi solastniškimi deleži na skupnih delih in napravah ter nepremičnine s parc. št. 2304 682/5.

Sklep o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nakup poslovnih prostorov - posameznih delov stavbe v stavbi 2304 347, na naslovu Kidričeva ulica 11/a in v stavbi 2304 349, na naslovu Kidričeva ulica 11, skupaj s pripadajočimi solastniškimi deleži na skupnih delih in napravah ter nepremičnine s parc. št. 2304 682/5 ter obrazložitev

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam