38. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 16. junija 2022 ob 15. uri

Datum: 02.06.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0006/2022-3
Nova Gorica, 2. junija 2022


V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 38. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 16. junija 2022 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 5. maja 2022

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga I

Priloga II

Dodatni odgovori

Priloga III

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI

Priloga VII

Priloga VIII

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. ter obrazložitev

Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog sklepa o imenovanju članov skupščine EZTS ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Mestnih storitev, Javno podjetje, d.o.o., Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu Letnega poročila Mestnih storitev, Javno podjetje, d.o.o., Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Letno poročilo za leto 2021

7.    Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodelitvi najemnih stanovanj mladim v najem

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi najemnih stanovanj mladim v najem ter obrazložitev

Pravilnik o dodelitvi najemnih stanovanj mladim v najem

8.    Predlog Sklepa o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

9.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k dopolnitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 30. 5. 2022 in k dopolnitvi kadrovskega načrta javnega zavoda za leto 2022 z dne 30. 5. 2022

Sklep o podaji soglasja k dopolnitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 30. 5. 2022 in k dopolnitvi kadrovskega načrta javnega zavoda za leto 2022 z dne 30. 5. 2022 ter obrazložitev

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o notranji organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Organizacijska shema in kadrovski načrt za leto 2022 – 1. dopolnitev

10.    Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 ter obrazložitev

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Strategije za starejše v Mestni občini Nova Gorica 2022-2026

Sklep o sprejemu Strategije za starejše v Mestni občini Nova Gorica 2022-2026 ter obrazložitev

Strategija za starejše v Mestni občini Nova Gorica 2022-2026

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi z aktivnostmi reševanja problematike upravljanja Kajak centra Solkan

Sklep o seznanitvi z aktivnostmi reševanja problematike upravljanja Kajak centra Solkan ter obrazložitev

13.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog  Sklepa o potrditvi spremembe cen po Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica v naseljih Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

Sklep o potrditvi spremembe cen po Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica v naseljih Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter obrazložitev

15.    Predlog Sklepa o potrditvi spremembe cen po Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za mesto Nova Gorica

Sklep o potrditvi spremembe cen po Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za mesto Nova Gorica ter obrazložitev

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 7670/2 k.o. 2335 Dornberk

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 7670/2 k.o. 2335 Dornberk ter obrazložitev

Izsek iz PISO

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 18/11, 9/6 in 219/1, vse k.o. 2306 Rožna Dolina

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 18/11, 9/6 in 219/1, vse k.o. 2306 Rožna Dolina ter obrazložitev

Izsek iz PISO

18.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za parc. št. 4900/3 k.o. 2336 Branik

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za parc. št. 4900/3 k.o. 2336 Branik ter obrazložitev

Grafični prikaz

19.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – odkup zemljišča parcela št. 782/14 k.o. 2306 Rožna Dolina

Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – odkup zemljišča parcela št. 782/14 k.o. 2306 Rožna Dolina ter obrazložitev

Izsek iz PISO

20.    Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za parcele št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4334/11, vse k.o. Šmihel

Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4334/11, vse k.o. Šmihel ter obrazložitev

Elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi

Grafični prikaz

Mnenje s področja kanalizacije

Mnenje s področja vodooskrbe

Mnenje s področja upravljanja z vodami

Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave

Mnenje Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo

21.    Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2022


Predlog zapisnika 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (1. točka) in gradivo pod točko 21 vam bo posredovano naknadno.

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 
 
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam