Sprejeti akti 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v sredo, 20. oktobra 2021 ob 15. uri

Datum: 26.10.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnikov 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 16. septembra 2021 in 8. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 28. septembra 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Dopolnitvi Statuta zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Dopolnitvi Statuta zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

7.    Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine

8.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

9.    Poročilo o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje do septembra 2021

Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij za obdobje do september 2021

10.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o določitvi programa brezplačnih prevozov za starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o določitvi programa brezplačnih prevozov za starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za parcele št. 126/9, 128/2, del 126/1, del 128/1, del 126/10 in del 128/3 vse k.o. Ravnica

Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 126/9, 128/2, del 126/1, del 128/1, del 126/10 in del 128/3 vse k.o. Ravnica

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4903/22 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4903/22 k. o. Branik

 


< Nazaj na seznam