Sprejeti akti 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 10. februarja 2022 ob 15. uri

Datum: 15.02.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. januarja 2022

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica za zadolževanje

Sklep o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica za zadolževanje

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra Solkan

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra Solkan

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru proračunske postavke 09005 – spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru proračunske postavke 09005 – spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva

9.    Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 21/100 k.o. 2304 - Nova Gorica

Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 21/100 k.o. 2304 - Nova Gorica

13.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine s parcelno številko 1187/28, parcelno številko 1175/4, parcelno številko 1182/14 ter parcelno številko 1182/31, vse k.o. 2302 - Kromberk

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine s parcelno številko 1187/28, parcelno številko 1175/4, parcelno številko 1182/14 ter parcelno številko 1182/31, vse k.o. 2302 – Kromberk

14.    Predlog Sklepa o seznanitvi s projektom Center zelenih tehnologij, njegovim pomenom za razvoj Mestne občine Nova Gorica ter potrebnimi aktivnostmi v letu 2022.

Sklep o seznanitvi s projektom Center zelenih tehnologij, njegovim pomenom za razvoj Mestne občine Nova Gorica ter potrebnimi aktivnostmi v letu 2022


< Nazaj na seznam