Sprejeti akti 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 24. marca 2022 ob 15. uri

Datum: 30.03.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. februarja 2022

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2021

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2021

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 za Mestno občino Nova Gorica in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 za Mestno občino Nova Gorica, ki ga je pripravil občinski energetski menedžer, zavod Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 za Mestno občino Nova Gorica in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 za Mestno občino Nova Gorica, ki ga je pripravil občinski energetski menedžer, zavod Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin na območju MONG za leto 2022 in o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG za leto 2022

Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin na območju MONG za leto 2022 in o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG za leto 2022

8.    Predlog Sklepa o potrditvi predloga pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

Sklep o potrditvi predloga pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

9.    Predlog Sklepa o potrditvi predloga Sporazuma o sodelovanju na projektu Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

Sklep o potrditvi predloga Sporazuma o sodelovanju na projektu Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom občinske uprave in Javnega zavoda za šport Nova Gorica pripravljenim na podlagi Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra v Solkanu

Sklep o seznanitvi s poročilom občinske uprave in Javnega zavoda za šport Nova Gorica pripravljenim na podlagi Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra v Solkanu

11.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2022

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2022

12.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2034 k. o. Prvačina

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2034 k. o. Prvačina

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/17 k. o. Bate

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/17 k. o. Bate

14.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1290/19 k. o. Kromberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1290/19 k. o. Kromberk

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1283/12 k. o. Kromberk

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1283/12 k. o. Kromberk

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 5230/9 k. o. Šmihel

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 5230/9 k. o. Šmihel

 


< Nazaj na seznam