Sprejeti akti 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 5. maja 2022 ob 15. uri

Datum: 11.05.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnikov 9. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. marca 2022 in 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. marca 2022

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica

6.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

7.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – Rebalans I (skrajšani postopek)

Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – Rebalans I

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 - Rebalans 1

Sklep o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nakup poslovnih prostorov - posameznih delov stavbe v stavbi 2304 347, na naslovu Kidričeva ulica 11/a in v stavbi 2304 349, na naslovu Kidričeva ulica 11, skupaj s pripadajočimi solastniškimi deleži na skupnih delih in napravah ter nepremičnine s parc. št. 2304 682/5

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2021

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2021

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 ter imenovanju revizorja za revidiranje letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 ter imenovanju revizorja za revidiranje letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2021

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2021

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Sklep o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

13.    Predlog Sklepa o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

14.    Predlog Sklepa o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica

15.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep, da se o Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

16.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih iz Akcijskega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih iz Akcijskega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

17.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št.  2257/6, k.o. 2303 Solkan

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št.  2257/6, k.o. 2303 Solkan

19.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za spodnjo etažo poslovilnega objekta na pokopališču v Stari Gori

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za spodnjo etažo poslovilnega objekta na pokopališču v Stari Gori

20.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju zakupa dela parcele parc. št. 229/1 in dela parcele parc. št. 1260/1 obe k.o. Trnovo

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju zakupa dela parcele parc. št. 229/1 in dela parcele parc. št. 1260/1 obe k.o. Trnovo

21.    Predloga Sklepov o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica in Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica za leto 2021

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2021

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica za leto 2021

22.    Predlogi Sklepov o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov za leto 2021.

Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2021

Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice  javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2021

Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - gasilska enota Nova Gorica za leto 2021

Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Vrtca Nova Gorica za leto 2021

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Branik za leto 2021

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Čepovan za leto 2021

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Dornberk za leto 2021

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica za leto 2021

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Solkan za leto 2021 ter obrazložitev

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Šempas za leto 2021 ter obrazložitev

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Ljudske univerze Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2021


< Nazaj na seznam