Sprejeti akti 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 16. junija 2022 ob 15. uri

Datum: 28.06.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 5. maja 2022

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica

Sklep o imenovanju članov skupščine EZTS

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Mestnih storitev, Javno podjetje, d.o.o., Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu Letnega poročila Mestnih storitev, Javno podjetje, d.o.o., Nova Gorica za leto 2021

7.    Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodelitvi najemnih stanovanj mladim v najem

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi najemnih stanovanj mladim v najem

8.    Predlog Sklepa o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k dopolnitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 30. 5. 2022 in k dopolnitvi kadrovskega načrta javnega zavoda za leto 2022 z dne 30. 5. 2022

Sklep o podaji soglasja k dopolnitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 30. 5. 2022 in k dopolnitvi kadrovskega načrta javnega zavoda za leto 2022 z dne 30. 5. 2022

10.    Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Strategije za starejše v Mestni občini Nova Gorica 2022-2026

Sklep o sprejemu Strategije za starejše v Mestni občini Nova Gorica 2022-2026

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi z aktivnostmi reševanja problematike upravljanja Kajak centra Solkan

Sklep o seznanitvi z aktivnostmi reševanja problematike upravljanja Kajak centra Solkan

13.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog  Sklepa o potrditvi spremembe cen po Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica v naseljih Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

Sklep o potrditvi spremembe cen po Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica v naseljih Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

15.    Predlog Sklepa o potrditvi spremembe cen po Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za mesto Nova Gorica

Sklep o potrditvi spremembe cen po Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za mesto Nova Gorica

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 7670/2 k.o. 2335 Dornberk

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 7670/2 k.o. 2335 Dornberk

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 18/11, 9/6 in 219/1, vse k.o. 2306 Rožna Dolina

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 18/11, 9/6 in 219/1, vse k.o. 2306 Rožna Dolina

18.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za parc. št. 4900/3 k.o. 2336 Branik

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za parc. št. 4900/3 k.o. 2336 Branik

19.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – odkup zemljišča parcela št. 782/14 k.o. 2306 Rožna Dolina

Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – odkup zemljišča parcela št. 782/14 k.o. 2306 Rožna Dolina

20.    Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za parcele št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4334/11, vse k.o. Šmihel

Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4334/11, vse k.o. Šmihel

21.    Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2022

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2022


< Nazaj na seznam