Prosto delovno mesto poslovnega sekretarja

Datum: 03.08.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Ali ste vedeli?

JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in naslednji)

objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto

POSLOVNI SEKRETAR VI

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

višja strokovna izobrazba ali

višješolska izobrazba (prejšnja) in

najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge, ki se opravljajo na objavljenem prostem delovnem mestu, so:

organizacijska podpora ter izvedba operativnih nalog pri pripravi letnih programov in poročil ter spremljanje izvajanja le-teh;
priprava gradiv za nadzorni svet;
priprava informacij in obvestil za javnost;
spremljanje sredstev javnega obveščanja;
priprava poročil, zahtevnejših analiz, strokovnih gradiv in statističnih poročil za potrebe direktorja;
sodelovanje pri pripravi in urejanju informacij za spletne strani Sklada;
vodenje, spremljanje in izdaja poročila o prisotnosti zaposlenih Sklada;

evidentiranje in usmerjanje pošte znotraj Sklada;
sprejemanje in posredovanje telefonskih pogovorov;

vodenje zahtevnejših dokumentacij in evidenc;

arhiviranje dokumentov z delovnega področja;
po naročilu nadrejenega samostojno opravljanje drugih nalog povezanih z delom Sklada.

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo v nazivu »poslovni sekretar VI«; plačni razred brez napredovanj 23 (bto 1043,68 EUR).

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, pridobljeni strokovni naziv, datum (dan, mesec, leto) pridobitve izobrazbe ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, z opisom vseh dosedanjih zaposlitev, v katerem kandidat navede datum (dan, mesec in leto) sklenitve in datum (dan, mesec in leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je pri tem delodajalcu opravljal, ter navede, kakšna je bila zahtevana stopnja izobrazbe za opravljanje tega dela.

Prijava na prosto delovno mesto naj vsebuje tudi kratek življenjepis, kandidat pa naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev« do vključno 12. 8. 2022

 v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na delovno mesto POSLOVNI SEKRETAR VI« na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: jsmgg @nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Neizbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu na številki 05/335 03 67.

 

Vloga za zaposlitev_072022.doc

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 1100-0001/2022-1

Datum:  28. 7. 2022