Projekti v izvajanju

Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica

Povzetek projekta:

Celovita energetska sanacija in prenova štirih javnih objektov v lasti Mestne občine Nova Gorica

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: december 2020

Vrednost projekta: 2.056.284,23 EUR

Delež sofinanciranja: 48,2% lastni viri MO Nova Gorica, 15,5 % Ministrstvo za infrastrutkuro RS (85 % Kohezijski sklad EU in 15% SLO udeležba v kohezijski politiki), MGRT 36,3% (nepovratna sredstva)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

»Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti Mestne občine Nova Gorica« predvideva izvedbo celovite energetske sanacije in prenove 4-ih javnih objektov, v skupni ogrevani površini 2.323,27 m2, s ciljem zmanjšanja porabe energije in tekočih obratovalnih stroškov objektov ter s tem posledično ustvarjanja prihrankov.

Cilj investicijskega projekta, ki ga z izvedbo projekta zasleduje MO Nova Gorica, pa je tudi zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete (t.j. zgraditi prizidek k obstoječemu objektu Vrtca Šempas, površine 435,16 m2) za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti Vrtca Šempas. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni in bivanjski pogoji za zaposlene, učence, otroke in druge uporabnike objektov.

 

Noveliran 3 IP s prilogo.pdf

 

index

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Več na www.eu-skladi.si


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino