Projekti v izvajanju

Agromelioracija na komasacijskem območju Kamnovec, Komuni, Logi, Mandrija

Status projekta: v izvajanju

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

progrm-razvoja-podezelja

 

Osnovni podatki o projektih:

kompleks

Kamnovec

Komuni

Logi

Mandrija

Lokacija (katastrska občina)

k.o. Dornberk

k.o. Branik

k.o. Dornberk

k.o. Branik

k.o. Prvačina

k.o. Dornberk

Velikost območja v ha

18,5

16

16,2

25

Vrednost v EUR

101.081,38

86.710,50

89.408,23

124.693,59

Delež sofinanciranja

99,81

99,48

99,21

99,17

Predvideni zaključek

Avgust 2023

Avgust 2023

Avgust 2023

Avgust 2023

 

Podrobnejši opis projektov:

Parcelno stanje na območjih projektov je neskladno z dejanskim stanjem uporabe kmetijskih zemljišč v naravi zaradi pred desetletji delno izvedene komasacije. Neurejeno lastniško in parcelno stanje predstavlja mnoge administrativne ovire lastnikom zemljišč, delno ta problem vpliva tudi na neobdelanost oziroma zaraščenost določenih površin znotraj območij (vprašanje lastništva, problematičnost prodaje zemljišča).

Mestna občina Nova Gorica je v prvi polovici leta 20119 začela s postopki za ureditev stanja na območju projektov. V letu 2021 so bili projekti prijavljeni na Javni razpis za podporo za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Agromelioracija na komasacijskih območjih Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vsi štirje projekti so prejeli pozitivne odločbe o sofinanciranju, z aktivnostmi na projektih pa začenjamo v letu 2022.

Nove parcele bodo v okviru projektov oblikovane v zaključene in smiselne celote skladno z obstoječim stanjem v naravi in z upoštevanjem optimalnih zahtev uporabe sodobne kmetijske mehanizacije. Med pričakovanimi učinki komasacije in agromelioracije je potrebno predvsem izpostaviti odpravo administrativne ovire povezanih za neurejenim lastniškim stanjem, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj kmetijskih gospodarstev. Meje bodo urejene, možno bo prodajati/kupovati zemljišča brez posebnih težav. Te učinke je sicer težko finančno ovrednotiti, so pa zagotovo med najpomembnejšimi na komasacijskih območjih. Z izvedbo komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč se bo razrešil problem neurejenega lastniškega stanja in dostopnost vseh parcel, kar bo vplivalo tudi na ohranjanje kmetijske pridelave, negovanje krajine in krajinsko identiteto tega območja. 

 

Informacije o projektu:

Zdenka Kompare 

e-pošta: zdenka.kompare@nova-gorica.si


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino