Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo

Vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo: Blaž Mozetič

tel: 05 3350301

e-pošta: blaz.mozetic@nova-gorica.si

 

Vodja Službe za javno infrastrukturo in nepremičnine: Silvana Matelič

Tel. 05 3350167

e-posta: silvana.matelic@nova-gorica.si

 

 

Zaposleni

Balantič Irena - višja svetovalka za okolje in prostor
Filipčič Mitja - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Filipič Polona - višja svetovalka za okolje in prostor
Ipavec Nataša - Višja svetovalka za urejanje prostora in urbanizem
Jakin Uroš - Višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Kobe Tavčar Ana - koordinatorka VII/2
Krsmanović Lilijana - strokovna sodelavka VII/2-II
Likar Nataša - višja svetovalka za okolje in prostor
Matelič Silvana - vodja Službe za javno infrastrukturo in nepremičnine
Merljak Mateja - višja svetovalka za javno infrastrukturo in nepremičnine
Mozetič Blaž - podsekretar, vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Osvaldič Melita - podsekretarka za področje urejanja prostora
Pavlin Neja - svetovalka – pripravnica
Pregelj Branko - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Rehar Majda - strokovna sodelavka VI
Rijavec Nataša - strokovna sodelavka VII/2-I za promet in komunalno opremljanje
Rosič Matjaž - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Šircelj Ingrid - višja svetovalka za okolje in prostor
Vules Mija - Svetovalka za nepremičnine

Obrazci


Lokacijska informacija
Vloga za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih Mestne občine Nova Gorica
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev s hrupom
Izdaja projektnih pogojev za gradnjo ter izdaja soglasja h gradnji v varovanem pasu občinske ceste
Komunalni prispevek
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Potrdilo o (ne) uveljavljanju predkupne pravice občine
Prijava obveznosti plačila občinske takse
Dovoljenje za popolno ali delno zaporo ceste
Zahteva za izdajo mnenja skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine in mnenja k zagotavljanju dostopa do javne ceste ter gradnje v varovalnem pasu občinske ceste
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev skladnosti gradnje s prostorskim izvedbenim aktom občine in zagotavljanju dostopa do javne ceste ter gradnje v varovalnem pasu občinske ceste
Usmeritve organizatorjem prireditev v Mestni občini Nova Gorica