Statut

Statut je temeljni dokument delovanja Mestne občine Nova Gorica. Določa območje Mestne občine Nova Gorica, njen status in simbole, praznik, priznanja ter nagrade, temeljna načela za njeno organizacijo in delovanje, oblikovanje in pristojnosti njenih organov, imena in območja ožjih delov Mestne občine Nova Gorica, njihov status ter njihovo organizacijo in delovanje, neposredne oblike odločanja občanov, premoženje in financiranje Mestne občine Nova Gorica ter njene splošne in druge akte.

Statut Mestne občine Nova Gorica - neuradno prečiščeno besedilo


Statut mestne občine v registru občinskih predpisov