Mestna občina Nova Gorica pripravlja Trajnostno urbano strategijo mesta za obdobje 2015-2020

datum: 10.06.2015

kategorija: V središču

S pripravo in kasnejšim izvajanjem trajnostne strategije urbanega razvoja mestnega območja želimo izboljšati konkurenčno vlogo mesta v gospodarskem razvoju, kar pa zahteva kvalitetno in privlačno delovno in bivalno okolje, ki je kot lokacija dobro vključeno v prometne tokove, ima visoko dostopnost do storitev, je prilagojeno potrebam sodobnega utripa in upošteva zunanje dejavnike.

Kateri so ključni izzivi mladih v Novi Gorici? Ali strnjeno blokovsko stanovanjsko območje Nove Gorice z obstoječimi ureditvami zunanjih površin ustreza današnjim potrebam ljudi? Kako razumemo skupen javni prostor in čemu ga želimo nameniti? Imajo mladi v njem dovolj »prostora«? Ima obsežno območje ob nekdanji meji in železnici potencial za razvoj gospodarstva, turizma in s turizmom povezanih dejavnosti? Je lahko naš ključni izziv nekdanjo »železno« mejo spremeniti v prostor brezmejnosti, kjer se prepletajo dogajanja, ideje in tokovi?

Na ta in še mnoga druga vprašanja bomo odgovarjali v sklopu priprave Trajnostne urbane strategije za mesto Nova Gorica za obdobje 2015-2020.

Mestna občina Nova Gorica je pristopila k izdelavi trajnostne urbane strategije, kot jo predvidevajo programski dokumenti Republike Slovenije za obdobje nove finančne perspektive 2014-2020. V ta namen je bil izdelan Načrt priprave Trajnostne urbane strategije mesta Nova Gorica za obdobje do leta 2020, ki ga je mestni svet sprejel junija 2014.


V pripravo strategije se v posameznih delovnih fazah vključuje deležnike in zainteresirano javnost, in sicer z oblikovanjem delovnih (fokusnih) skupin ter posvetovalne skupine. Od 8. do 10. junija 2015  bodo tako potekale delavnice na temo mladih in mladinske problematike, obravnavali bomo urbane soseske in življenje v njih ter se dotaknili degradiranega območja ob železnici. Poleg delavnic smo organizirali tudi sestanke po posameznih področjih ter intervjuje z gospodarstveniki iz Nove Gorice.


Pri pripravi strategije se upošteva načelo razvojnega partnerstva, kar pomeni, da se vzpostavlja sodelovanje s pristojnimi regionalnimi in lokalnimi javnimi institucijami in telesi, gospodarskimi in socialnimi partnerji, civilno družbo in nevladnimi organizacijami ter načelo enakih možnostih vseh zainteresiranih skupin (moški, ženske, brezposelni, mladi, …) za vključevanje v pripravo dokumenta.


Program prvih delavnic:

urnik delavnic - Tus.pdf