Vse pobude občanov Mestne občine Nova Gorica za spremembo namenske rabe zemljišč so v reševanju

datum: 06.10.2015

kategorija: V središču

Na Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo je v reševanju 752 pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Pobude se rešujejo v dveh postopkih, in sicer po manj zahtevnem postopku, kjer se v večini primerov obravnavajo pobude, ki se nanašajo na spremembo iz stavbnega v kmetijsko zemljišče. V zahtevnejšem in posledično precej daljšem postopku pa se obravnavajo pobude, ki se nanašajo na spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno.

Prvo fazo postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta predstavlja sprejeto stališče občine do prejetih pobud.
Uprava prednostno rešuje 450 pobud, ki sodijo v manj zahteven postopek. Večina teh je že bila obravnavanih, tako da se pričakuje, da bodo občani, katerih pobuda sodi v ta postopek, o stališču do njihove pobude obveščeni še v letošnjem letu.
    Uprava si tudi prizadeva, da bi bil celoten manj zahteven postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta zaključen v prihodnjem letu. Posledično bi lahko bila v naslednjem letu posodobljena tudi baza podatkov za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča (NUSZ).
     Zahtevnejši postopek, ki obravnava 302 pobudi, se vodi vzporedno z manj zahtevnim. Uprava si prizadeva, da bodo stališča do prejetih pobud v okviru tega postopka sprejeta najkasneje v prvi polovici prihodnjega leta. Takrat bodo vlagatelji o tem tudi pisno obveščeni. S pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta po zahtevnejšem postopku bo uprava začela takoj, ko bo manj zahteven postopek zaključen.
    Postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta se izvaja na osnovi državne zakonodaje in ima zato občinska uprava le malo možnosti za vplivanje na čas trajanja postopkov. Kljub temu se uprava trudi, da bi lahko v okviru predpisanega poteka postopka kar najhitreje rešili vse prispele pobude občanov.