Uspešno zaključene komasacije na območju spodnje Vipavske doline

datum: 18.02.2016

kategorija: V središču

Mestna občina Nova Gorica je v minulem letu uspešno izvedla komasacije na kompleksih Rimci I, Rimci II, Hrastov hrib in Cerovo-Obramovec v spodnji Vipavski dolini. Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča.

Na območju Vipavske doline je bila večina agrarnih operacij, kamor sodijo komasacije, arondacije in melioracije, izvedenih v letih od 1970 do 1985. Prav gotovo so bili takrat zaradi velike razdrobljenosti kmetijskih zemljišč ti postopki za povečanje ekonomike kmetijske pridelave potrebni. Vendar žal v večini primerov niso bili izvedeni do konca, saj je bila razdelitev zemljišč opravljena v naravi, ni pa bila vpisana v kataster in zemljiško knjigo. Zaradi neusklajenega stanja v naravi s stanjem v katastru in zemljiški knjigi pa so imeli lastniki veliko težav z obnovami trajnih nasadov in ovire pri prometu s temi zemljišči.  

Zakon o kmetijskih zemljiščih dovoljuje, da lahko uvedbo komasacijskega postopka predlaga tudi lokalna skupnost. Ker gre za dolgotrajne in drage postopke, za katere bi se lastniki zemljišč samostojno težje odločili, smo s kandidiranjem na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje izvedbe komasacij pridobili sredstva za izvedbo komasacij na komasacijskih kompleksih Rimci I, Rimci II, Hrastov hrib in Cerovo-Obramovec v Vipavski dolini ter jih v minulem letu tudi uspešno zaključili. S soglasjem lastnikov smo uspešno zaključili tudi komasacijsko območje Lisjakovšče.Tako smo občanom omogočili obnove trajnih nasadov in druge oblike obdelave kmetijskih zemljišč na urejenih kompleksih.