Izteka se rok za oddajo predlogov za spremembo namenske rabe zemljišč na območju Mestne občine Nova Gorica

datum: 03.10.2016

kategorija: V središču

Mestna občina Nova Gorica bo v naslednjem letu začela s postopkom sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12) na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 70/08 – ZVO-1B in 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12,  109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO).

Navodilo za pripravo vloge za spremembo namembnosti zemljišča je dosegljivo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica: www.nova-gorica.si (v rubriki Za občane->Postopki in obrazci/Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo/Vloga za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih Mestne občine Nova Gorica).

Za informacije smo vam na voljo po predhodni najavi na tel.: 05/3350141.
Zadnji rok za oddajo vlog je ponedeljek, 7. november 2016.

 

Nova_Gorica_maj