Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku

datum: 29.11.2016

kategorija: V središču

Čeprav je urejanje voda in skrb za poplavno varnost v pristojnosti države, se je leta 2014 Mestna občina Nova Gorica zaradi slabe odzivnosti pristojnih državnih služb aktivno vključila v reševanje poplavne problematike tega območja.

Od upravljalca vodotokov, družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana, je pridobila Projektno nalogo za pripravo strokovnih podlag celovite ureditve odtočnih razmer na območju naselij Draga in Potok pri Dornberku, ki jo je pregledala in potrdila tudi Agencija RS za okolje – oddelek povodja reke Soče.

Projektna naloga predvideva celovit pristop k urejanju odtočnih razmer, saj so se nekateri parcialni ukrepi v preteklosti izkazali za nezadostne ali celo neustrezne.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva je mestna občina v letu 2015 skladno s projektno nalogo naročila izdelavo I. faze strokovnih podlag, ki je obsegala geodetske posnetke obravnavanih vodotokov, geološko geomehansko poročilo celotnega prispevnega območja ter hidrološko-hidravlične analize za potok Potok in reko Vipavo na območju Dornberškega polja. Za celotno območje so bile skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07) izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti, ki predstavljajo podlago za nadaljnje ukrepe.

V letu 2016 je mestna občina naročila izdelavo še II. faze strokovnih podlag, ki vključujejo izdelavo idejne zasnove ureditve odtočnih razmer v več variantah, usklajevanje rešitev z Direkcijo RS za vode in lokalno skupnostjo ter izdelavo idejnega projekta izbrane variante. Izdelava tega dela strokovnih podlag je v zaključni fazi, kar pomeni, da lahko kmalu pričakujemo začetek obravnave predlaganih rešitev  s pristojnimi institucijami in krajani.