Mestna občina Nova Gorica dobila svojo Celostno prometno strategijo

datum: 30.06.2017

kategorija: V središču

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji v četrtek, 22. junija 2017, sprejel Celostno prometno strategijo Mestne občine Nova Gorica (CPS MONG).

Pripravo CPS MONG je sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (Uradni list RS št. 78/2015 z dne 16. oktober 2015). Mestna občina Nova Gorica je na razpisu v letu 2016 pridobila sredstva v višini 58.874,40 EUR, kar predstavlja 85 % upravičenih stroškov. Postopek priprave CPS MONG se je začel 15. julija 2016 s podpisom pogodbe z izvajalcem CPS, ki je PNZ d.o.o. Ljubljana.

Celostna prometna strategija je strateški dokument, v katerem so orisani vizija in cilji celostno urejenega prometa ter ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Sprejeta strategija predvideva ukrepe za izboljšanje pogojev na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa, optimizacije motornega prometa, trajnostnega načrtovanja in ozaveščanja ter predstavlja podlago za črpanje evropskih sredstev za izvedbo ukrepov.
 
Izvajanje strategije bo prispevalo k privlačnosti in kakovosti okolja, dvigu kazalcev zdravja, večji dostopnosti za vse prebivalce, učinkovitejšemu izpolnjevanju zakonskih obveznosti in reševanju težav z onesnaževanjem zraka, zmanjševanju zasebnih izdatkov za prevoz ter k boljšemu dostopu do sredstev Evropske unije. Pri izvajanju strategije je ključno sodelovanje javnih ustanov, podjetij, organizacij in celotne javnosti, saj lahko le skupaj prispevamo k uresničitvi zastavljene vizije in ciljev.

Gradiva v zvezi s CPS MONG so dostopna na spodnji povezavi:
www.nova-gorica.si