Zakaj še ni kopačev in žerjavov v mestni občini?

datum: 20.06.2019

kategorija: V središču

Kljub temu, da so bili za letošnje leto v Mestni občini Nova Gorica napovedani številni začetki projektov, ki bi pomenili tudi začetek gradbenih del, še vedno ni opaziti delavcev na terenu. Politični vrh Mestne občine Nova Gorica je pod vodstvom župana dr. Klemna Miklaviča na današnji novinarski konferenci pojasnil razloge za spremembe oziroma zamik posameznih prioritetnih projektov mestne občine. Projekti se zamikajo iz več razlogov: zaradi temeljitega pregleda in s tem povezanih sprememb posameznih projektov, zaradi neustrezno oziroma nepopolno pripravljene podedovane dokumentacije za projekte ali pa zaradi novih zapletov, ki še niso bili razrešeni in so podaljšali pripravo dokumentacije. Navajamo posamezne prioritetne projekte in razloge za spremembe: 

1. Optimizacija in aktiviranje površin športnega parka Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena 

Prvotno predvidena vrednost projekta: 4.954.070,34 € 
Zdajšnja vrednost projekta: 6.865.563,62 € 
Sredstva iz proračuna mestne občine: 2.547.642,00 € 

Pri tem poudarjamo, da se v končni skupni vrednosti delež lastnih sredstev mestne občine za bazen povečuje za 270.000,00 € v primerjavi z načrtovanim deležem lastnih sredstev pri prejšnjem projektu. Pridobili smo namreč dodatni vir financiranja iz Eko sklada iz naslova sofinanciranja izgradnje skoraj ničenergijskih stavb.

Razlog za zamik:   
Pretežno odločitev novega vodstva in nepravilno vnešen prikaz stroškov na proračunski postavki. Dan pred nastopom novega županskega mandata je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca, na katerega je prispela ena ponudba. Ta je znatno presegla ocenjeno vrednost, zato bi se tudi v primeru, da projekta ne bi spreminjali, izvedba zamaknila. 

Spremembe: 
Dvižno dno
Skoraj ničenergijska stavba 

Omogočamo uporabo bazena za vse ciljne skupine in dodatne namene (dodatne športne dejavnosti in širši nabor ciljnih skupin). Z dvižnim dnom bo bazen uporaben in dostopen vsem uporabnikom, omogočal bo vadbo za vse starostne skupine od najmlajših do najstarejših, bolj bo dostopen invalidom in osebam s posebnimi potrebami. Z dvižnim dnom bo postal večnamenski, z možnostjo sočasnih vadb tako na suhem kot v vodi.
Investicija se je povečala zaradi: 
1. spremembe ovoja objekta iz klasične fasade na fasado na podkonstrukciji (oktober 2018) ter povišanje cen na trgu
2. spremembe projektne rešitve bazenske školjke ter preprojektiranja v skoraj ničenergijsko stavbo 
 


2. Ureditev rafutskega parka z Laščakovo vilo

Prvotno predvidena vrednost projekta: 4.548.064,06 €
Zdajšnja vrednost projekta: 6.879.593,24 €
Sredstva iz proračuna mestne občine: 2.961.308,07 € 

Razloga za zamik
Potreba po dodatnem preverjanju in uskladitvi gradbene dokumentacije ter usklajevanje z vsebinami kandidature za EPK. 

Možni dve varianti poteka aktivnosti: 
1. Aktivirano gradbeno dovoljenje
2. Izvedba prenove na podlagi izvajanja investicijsko-vzdrževalnih del
 
 


3. Celovita prenova Cankarjevega naselja

Prvotno predvidena vrednost projekta: 7.200.486 € (brez kolesarskih stez) 
Zdajšnja vrednost projekta: 5.299.718 € 
Sredstva iz proračuna mestne občine: 2.352.721 € (do leta 2022) 

Sprememba vira financiranja: 
Zaradi časovne dinamike projekta in obsega načrtovanih ureditev se projekt financira z lastnimi sredstvi. Namesto do leta 2023 se bo projekt izvajal daljše časovno obdobje. 
Razlog za zamik: 
Projekt se zamika zaradi neizdelane izvedbene dokumentacije in višine finančnega zalogaja, ki presega zmožnosti mestne občine. Del sredstev in evropsko sofinanciranje smo preusmerili v druge razvojne projekte. 
 


4. Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice

Prvotno predvidena vrednost projekta: 6.639.204,87 €
Zdajšnja vrednost projekta: 4.385.032,07 €
Sredstva iz proračuna mestne občine: 1.748.945,71 € 

Razlog za spremembo: Izločitev podzemne infrastrukture po Cankarjevem naselju. 
Razlog za zamik: Neusklajenost zemljiškoknjižnega stanja trase kolesarske steze ob Kornu in preverjanja ustreznosti rešitev pri posameznih odsekih tras (Rejčeva, Delpinova). 
 


5. Urejanje severnega dela Solkana, P+R

Prvotno predvidena vrednost projekta: 1.563.000,00 €
Zdajšnja vrednost projekta: 1.716.234,55 €
Sredstva iz proračuna mestne občine: 659.965,94 € 

Razlog za spremembo: Proces pridobivanja gradbenega dovoljenja je šele v zgodnji fazi. 
 


6. Izgradnja Poslovno-ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk 

Prvotno predvidena vrednost projekta: 4.306.903,00 € 
Zdajšnja vrednost projekta: 3.339.189,00 € 
Lastna sredstva: 639.188,00 € 

Razlog za sprememboNepredvidene ovire oziroma nerešeni problemi 
neupoštevanje varovanega območja Natura 2000 (laška žaba in hribski urh) 
- zastarela prometna študija, ki je osnova za priključevanje na kromberško vpadnico 
 


7. Odvodnik v Sočo z dodatnimi priključki kanalizacije

Prvotno predvidena vrednost projekta: 7.205.874,89 €
Zdajšnja vrednost projekta: 3.454.722,59 €
Sredstva iz proračuna mestne občine: 1.597.784,44 € 

Razlog za spremembo: 
Obstoječa projektna dokumentacija ne vsebuje celotne trase odvodnika v Sočo. Manjkajoč zadnji del je nadomeščen z neustreznim starim železniškim odvodnikom. Potrebna je sprememba projektnega predloga, saj sicer tvegamo, da ne bi pridobili uporabnega dovoljenja za odvodnik in bi posledično morali vračati delež evropskega sofinanciranja. 
 


8. Skupnostni center Nova Gorica – II. Faza

Prvotno predvidena vrednost projekta: 1.250.888,87 €
Zdajšnja vrednost projekta: 1.330.758,95 €
Sredstva iz proračuna mestne občine: 663.978,34 € 

Razlog za zamik: 
Zamik investicije zaradi spremembe programa objekta - umestitev čezmejne ambulante za duševno zdravje in reorganizacijo dela programa v objektu. S tem bomo pridobili večji delež evropskega sofinanciranja. 

 

 

Novinarska konferenca o projektih Mestne občine Nova Gorica, 20. junij 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o projektih Mestne občine Nova Gorica, 20. junij 2019 (foto: Mateja Pelikan)

Fotografiji: Mateja Pelikan