Predlog proračunov za leti 2020 in 2021 razvojno naravnan

datum: 02.12.2019

kategorija: V središču

Med prioritetna področja predlogov proračunov Mestne občine Nova Gorica za leti 2020 in 2021, ki ju je skupaj z upravo pripravila vladajoča koalicija, sodijo stanovanjska gradnja, urejanje gospodarskih con, razvoj podeželja in izgradnja somestja s sosednjo Gorico. Gre za glavne smernice proračunov, ki bosta v prihodnjih dveh letih finančno podpirala prioritete koalicije in omogočala razvojni preboj, ki ga napoveduje župan dr. Klemen Miklavič. Skupaj s podžupani in direktorico občinske uprave ju je pred današnjo izredno sejo mestnega sveta, na katerem sta proračuna v prvem branju, predstavil na novinarski konferenci. Pri tem je poudaril, da so pri oblikovanju proračunov uvedli usklajevalni proces, pri katerem so z opozicijo vodili konstruktivne razgovore. 

»Osrednji projekti, ki so vključeni v proračuna, so izbrani razvojno. Predvsem si želimo oblikovati mesto in regijo, ki bosta atraktivna za priseljevanje kvalificirane delovne sile in prihod podjetij ter drugih zaposlovalcev. Osredotočili smo se na stanovanja, na poslovne cone, na infrastrukturo, na vpadnice v mesto, ki bodo razbremenile promet, kar bo nedvomno tudi koristilo gospodarstvu. Osredotočili smo se tudi na razvoj podeželja. Na podeželju vidimo zlasti gospodarsko priložnost, omogočiti mu moramo primerno infrastrukturo in turistične atrakcije, podpirati moramo kmetijsko dejavnost, ki se povezuje s turizmom. Cilj je, da razvijamo podeželje v smislu razvoja turizma. Zadolževanje osredotočamo predvsem na razvojne projekte. To so poslovne cone, nove priložnosti za razvoj in prihod gospodarstva v naše kraje in stanovanjske projekte. Pri tem na področju zadolževanja ohranjamo rezervo, če se bo v bodoče izkazala potreba pri kakšnem velikem projektu,« poudarjajo v vodstvu mestne občine. 

Župan dr. Klemen Miklavič izpostavlja: »Potrebujemo razvojni cikel, ki bo privlačil kreativen kader. Tako gospodarstveniki kot drugi zaposlovalci so namreč izpostavili pomanjkanje kadra in stanovanj v Novi Gorici, zlasti za tiste, ki jih podjetja na Goriškem zaposlujejo in prihajajo od drugod, zato bi se radi s svojimi družinami priselili v Novo Gorico. Ljudje, ki se odločajo za življenje v Novi Gorici, se odločajo na podlagi pogojev za življenje in stanovanja so pri tem bistvena. Zato sproščamo zasebno gradnjo in smo v proračunu rezervirali sredstva za neprofitna stanovanja oziroma za stanovanjske skupnosti v povezavi z republiškim stanovanjskim skladom. Povezali pa smo se tudi z Nepremičninskim skladom Pokojninskega in invalidskega zavarovanja za oskrbovana stanovanja za starejše. Tudi zanje želimo urediti prijetno bivanje in z novimi oskrbovanimi stanovanji pričakujemo, da se bodo za mlade sprostila tudi druga stanovanja v območjih, kjer so bloki brez dvigal. Skupaj z zasebno gradnjo načrtujemo, da bomo pridobili nekaj čez sto stanovanj. Strategija na področju stanovanj je večplastna. Kot prvi ukrep smo začeli sproščati zasebno gradnjo. Tako se bo naslednji teden začela gradnja stolpiča na Majskih poljanah, urejamo dokumentacijo za gradnjo na Ronketu, na Borštnikovem v Kromberku in za Soške vile.  Ob tem pa že gradimo stanovanja za mlade družine v Prvačini.«

Pri pripravi proračuna smo se usmerili na vzpostavljanje atraktivnosti življenja v naših krajih, in to tako v mestu kot na podeželju. Na podeželju vidimo predvsem potencial za gospodarski razvoj na področju turizma. Vloga občine pa je, da zagotovi primerno infrastrukturo. Na podeželju posebej omenjamo vlaganja v Trnovsko-Banjško planoto in grad Rihemberk, s čimer povečujemo prihod turistov. Posebej se posvečamo gradnji somestja z Gorico in večanju atraktivnosti v njem. »Sprožamo obete o tem, kaj vse se razvojno lahko počne v tem mestu,« poudarja župan. V tem kontekstu je velikega pomena kandidatura Nova Gorice v sodelovanju z Gorico za Evropsko prestolnice kulture leta 2025, vlaganje v Laščakovo vilo, Trg Evrope, investiranje v šole, pokriti bazen. 

Velike spremembe so načrtovane pri Cankarjevem naselju. Projekta, ki ga je napovedalo že prejšnje občinsko vodstvo, nismo opustili, smo ga pa korenito spremenili. Najprej se bomo lotili odvodnje in Cankarjeve ulice. Osredotočili se bomo na ekološke otoke in parkiranje. Vzpostavili bomo urbano pisarno  in na ta način začeli v projekt vključevati ljudi. Odvodnja je nujno potrebna, zlasti za tiste stanovalce, ki živijo v kletnih stanovanjih. Pomembna investicija je tudi prizidek k zdravstvenemu domu v Novi Gorici, ki prinaša prepotrebna parkirna mesta v parkirni hiši.  S tem projektov se bo začela tudi površinska prenova Cankarjevega naselja v južnem delu. 

Pri Laščakovi vili bomo pristopili k prepotrebni sanaciji parka in ustavitvi propadanja vile. Pri kadrovanju je župan omenil tudi stroške za plače zaposlenih, pri čemer je omenil, da je kar nekaj zaposlenih na projektih. Izpostavil je vse večjo potrebo po tehničnem kadru, ker krepimo razvojne projekte. 

Podžupan Simon Rosič je omenil zlasti večje investicije na področju športa: gradnjo pokritega bazena in sanacijo letnega bazena v Novi Gorici, prenovo telovadnice OŠ Frana Erjavca, širitev travnatih površin ob Kornu, postavitev »pump tracka« in dokončanje ureditve zunanjega športnega igrišča pri POŠ Ledine. Napoveduje nadaljevanja drznosti pri organizaciji večjih prireditev, tudi športnih dogodkov, kot je npr. kolesarska dirka Po Sloveniji ali Rally Nova Gorica.

Podžupanja mag. Elena Zavadlav Ušaj je na področju kulture izpostavila povečanje sredstev, zlasti v luči kandidature za Evropsko prestolnico kulture, in uvajanje dvoletnih razpisov na področju kulture. Povedala je, da so v proračunu namenjena tudi sredstva za projektno dokumentacijo in iskanje lokacije za Kulturni center v Novi Gorici. Na področju izobraževanja je izpostavila gradnjo Vrtca Grgar in revitalizacijo šolskega kareja s prenovo objekta OŠ Milojke Štrukelj. Skozi investicijsko vzdrževanje bo izvedena širitev razdelilnice hrane v OŠ Solkan. Pri ureditvi odvodnje v Šempasu bo istočasno izvedena tudi boljša dostopnost do osnovne šole ter ureditev parkirne politike okrog šole, v OŠ Čepovan bo v letu 2020 izvedena rekonstrukcija kotlovnice, ki je dotrajana. Izvedba investicij v ostalih osnovnih šolah je glede na opravljene oglede razporejena v naslednja leta. To so: rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan, rekonstrukcija povezovalnega traka in dograditev v OŠ Solkan, izvedba prizidka učilnic v OŠ Šempas ter investicija v Glasbeni šoli Nova Gorica. 

Na področju socialnega varstva napovedujemo obnovo stavbe na Erjavčevi ulici, ki je sedaj v lasti stanovanjskega sklada. Skupaj z Domom upokojencev Nova Gorica in stanovanjskim skladom se dogovarjamo za prenos stavbne pravice in izvedbo obnove z namenom zagotovitve izboljšanja bivanjskih razmer starejših v našem mestu. Z nadaljevanjem urejanja Skupnostnega centra Nova Gorica bomo pridobili bivalne enote, informacijsko pisarno za izvajanje čezmejnih programov in prostore za mentalno zdravje ter prostore za brezdomce. Ohranila se bo tudi pro bono ambulanta. V proračunih namenjamo sredstva tudi za dostopnost za invalide, že prihodnje leto pa uvajamo novo storitev, in sicer prevoze za starejše.

Podžupan Sašo Kogovšek je izpostavil zlasti urejanje Poslovno-ekonomske cone Kromberk vzhod. Zanjo smo pridobili 12 vlog in izkazan interes za 28.000 m2 površin, razpoložljivih pa je 25.000 m2 površin. Interes gospodarstva dokazuje, da to cono nujno potrebujemo. Pojasnil je, da smo s stečajno upraviteljico Meblo Holdinga in DUTB v intenzivnih dogovorih tudi glede poslovne cone Kromberk zahod. Omenil je še prizadevanja za vzhodno vpadnico in za 2021 načrtovani začetek gradnje krožišča na Ajševici. Za gospodarstvo je pomembno tudi urejanje Kromberške ceste, kjer smo v pogovorih z državo in delamo na prometni študiji. Na to se navezuje tudi urejanje Vodovodne ceste. 

Župan dr. Klemen Miklavič je poudaril tudi trajnostno usmerjenost projektov. Pri tem je omenil zlasti energetsko prenovo OŠ Milojke Štrukelj, nov vrtec v Grgarju, ki bo energetsko učinkovit, ter nov pokriti bazen v Novi Gorici. Eden ključnih korakov pri spremembi prvotnega projekta bazena je bila prav energetska učinkovitost. 

 

 

 

Novinarska konferenca o proračunu, 2. december 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o proračunu, 2. december 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o proračunu, 2. december 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o proračunu, 2. december 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o proračunu, 2. december 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o proračunu, 2. december 2019 (foto: Mateja Pelikan)Novinarska konferenca o proračunu, 2. december 2019 (foto: Mateja Pelikan)

Fotografije: Mateja Pelikan