V veljavo je stopil nov Odlok o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh

datum: 13.01.2020

kategorija: V središču

Z novim Odlokom o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh, ki je stopil v veljavo 11. januarja 2020, se ureja pravica do občinskih denarnih socialnih in drugih pomoči v Mestni občini Nova Gorica. Nov odlok opredeljuje vlagatelje in upravičence ter merila in višino denarnih pomoči, ureja postopek uveljavljanja denarnih pomoči ter izplačevanja denarnih pomoči v novogoriški mestni občini. 

Nov odlok med drugim določa, da pripada enkratna občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka staršem otroka, ob pogoju, da je otrok živorojen, da je državljan Republike Slovenije in da ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica. Po izteku 3 mesecev od dneva rojstva otroka starša ne moreta več uveljavljati te pravice. Enkratna občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 € se nakaže po dokončnosti odločbe na transakcijski račun tistega od staršev, ki je naveden v vlogi in ima stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica. 

Občinska denarna socialna pomoč se po odloku dodeli upravičencem, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica in nimajo prijavljenega začasnega bivališča v drugi občini (razen za uveljavljanje stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti ter za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva), največ dvakrat v koledarskem letu za razrešitev njihove trenutne materialne stiske, če si preživetja ne morejo zagotoviti:
  - sami z delom,
  - s pravicami iz dela ali zavarovanja,
  - z dohodki iz premoženja,
  - iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati ali na drug način, določen s predpisi, ki urejajo socialno varstvo za denarno socialno pomoč
  - ter jim je bila izdana veljavna odločba o redni denarni socialni pomoči pristojnega centra za socialno oz. o varstvenem dodatku in
  - jim je bila v zadnjih šestih mesecih izdana odločba o izredni denarni socialni pomoči, razen v primerih, ko upravičenec ne more uveljavljati pravice do izredne denarne socialne pomoči iz krivdnih razlogov.  

Občinska denarna socialna pomoč je namenjena za:
  - regresiranje šolske prehrane,
  - subvencioniranje letovanj otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti ter šole v naravi za osnovnošolce,
  - nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada,
  - pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev, prehranska dopolnila …) in kurjave (kot dokazilo pri nakupu kurjave se upošteva račun, ki ga izda fizična ali pravna oseba v skladu z davčnimi predpisi),
  - doplačilo stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti enega ali več družinskih članov,
  - kritje stroškov, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna (električna energija, voda, odpadne vode, smetarina, ogrevanje, upravljanje, rezervni sklad, dodatno zdravstveno zavarovanje, stroški bivanja v samskih domovih, stroški bivanja v materinskih domovih, stroški bivanja v dijaških domovih, nenujni prevozi z reševalnim ali sanitetnim vozilom pogojeni z zdravstvenim stanjem ),
- kritje stroškov zdravil in pripomočkov, ki niso financirani iz naslova zdravstvenega zavarovanja,
- pomoč pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic ter
- kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti (npr. stroški kosil osebam starejšim od 65 let).


Predmet občinske denarne socialne pomoči niso več stroški najemnine in pogrebni stroški. 

Višina občinske denarne socialne pomoči se odobri v višini iz spodnje razpredelnice, če lastni dohodek upravičenca in njegovih družinskih članov presega minimalni dohodek, ki ga ureja zakon o socialno varstvenih prejemkih:

Preseganje minimalnega dohodka: 

Višina odobrene denarne pomoči: 
- od 000,00 % do 45,00 %

- več kot 45,00 % do 100,00 %

- več kot 100,00 %

- do višine osnovnega zneska denarne pomoči

- do največ 50 % osnovnega zneska denarne pomoči

- denarna pomoč se ne odobri

Osnovni znesek občinske denarne socialne pomoči znaša po odloku 500 €. Minimalni znesek izplačane občinske denarne socialne pomoči pa znaša 50 €. 

Več informacij in obrazci so na voljo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica:

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka

Enkratna denarna pomoč Mestne občine Nova Gorica