Protipoplavni nasip v Prvačini in projekti reke Vipave

datum: 09.07.2020

kategorija: V središču

Reka Vipava je stična točka treh projektov, v katerih sodeluje novogoriška mestna občina z namenom izboljšanja pogojev življenja v Vipavski dolini. V okviru projekta VISFRIM je bil zgrajen 293 metrski protipoplavni nasip ob reki Vipavi v Prvačini, v nadaljevanju projekta pa bo vzpostavljena opazovalnica občanov o vodah, kjer bodo lokalne skupnosti lahko dostopale do različnih informacij (okoljski podatki, novice o aktualnih aktivnostih zmanjševanja poplavne ogroženosti, itd.).  Z ostalimi občinami v Vipavski dolini si v okviru še dveh projektov, Grevislina in VIPava, prizadevamo za nove turistične pridobitve in dodatno protipoplavno varnost. Na območju Vipavske doline je tako predvidena vzpostavitev tematske učne poti vključno z novo brvjo čez reko Vipavo v Peklu.  Na robu gozda Panovec v Novi Gorici obnavljamo  močvirni travnik, kjer živi močno ogrožena populacija strašničinega mravljiščarja (metulja).  Z vzpostavitvijo informacijsko-interpretacijske točke na gradu Rihemberk v okviru projekta Grevislin pa se bosta  na zanimiv način prepletla naravoslovna vsebina in kulturna dediščina. Uredili bomo tudi javno infrastrukturo na vstopni točki Lijak, ki bo izvedena z namenom razbremenitve še posebej občutljivih območij (območje Nature 2000) z usmerjanjem prihodov obiskovalcev na za to posebej urejena območja.


Župan dr. Klemen Miklavič poudarja pomen sobivanja človeka in narave ter ukrepov, ki pomenijo večjo varnost za prebivalce: " Nasip pomeni zaščito ljudi in njihovega imetja. V zadnjih letih smo videli več poplav, ki so ogrozile domove in kmetijske površine v tem delu Prvačine. To sicer še ne pomeni, da lahko mirno spimo. Reka poplavlja in to vedno bolj, predvsem zaradi posegov človeka v okolje. Zato je potrebno razmišljati celovito in na ta način tudi reševati poplavljanje, tudi s spremembo načina življenja in ravnanja z okoljem. Občine smo se združile v treh projektih, Visfrimu, Grevislinu in projektu VIpava. Vsak od njih naslavlja sonaravno urejanje Vipave in vračanje naravnega okolja tako, da bo reka Vipava zopet ponos naših krajev."


Protipoplavni nasip ob reku Vipavi je bil pretežno zgrajen v obdobju med aprilom in majem letos. Nasip meri 293 m v dolžino ter do 4 m v širino. Za zagotovitev boljše pretočnosti reke in povečanje poplavne varnosti naselja Draga je mestna občina v okviru nadvišanja nasipa očistila strugo reke in odstranila prodni nanos ter sprostila desno mostno odprtino cestnega mostu. Odstranjenih je bilo 3.700 m3 naplavin. Vrednost investicije znaša 359.926 evrov, dela pa je izvedla družba Hidrotehnik vodnogospodarsko podjetje d. d. Ljubljana. Silvana Batič, vodja koncesijske javne službe za porečje Soče v družbi Hidrotehnik, poudarja: "To območje je v zadnjih letih večkrat doživelo poplave, najhuje je bilo v septembru 2010 in v oktobru 2012. Ljudje so bili zelo prizadeti, poplavljene so bile stanovanjske hiše, veliko škode je bilo tudi na kmetijskih zemljiščih. Ureditev nasipa je bila nujno potrebna."
PROJEKT VISFRIM je strateški projekt, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg V-A italija-Slovenija 2014-2020. V projektu sodeluje 11 partnerjev iz Slovenije in Italije pod vodstvom Urada za vodno območje Vzhodnih Alp iz Benetk. Projekt predvideva vključitev državnih ustanov in lokalnih oblasti, s čemer bodo upoštevana različna stališča in interesi v povezavi z obravnavano tematiko. Partnerji izvajajo ukrepe in aktivnosti na mednarodnih porečjih rek Soča in Vipava, ter na medregijskem porečju reke Lemene. Dr. Leon Gosar, namestnik vodje projekta VISFRIM na Direkciji Republike Slovenije za vode, je pojasnil, da je DRSV projektni partner v Visfrimu: "V okviru projekta so načrtovane 4 investicije, 3 so se že začele izvajati, investicija v protipoplavni nasip v Prvačini pa je končana kot prva. V okviru projekta bo vzpostavljena tudi opazovalnica občanov, kjer bodo občani lahko aktivno sodelovali pri različnih poplavnih dogodkih in njihovem napovedovanju."


Predsednik Sveta KS Prvačina Silvan Saksida je povedal, da se v Krajevni skupnosti Prvačina veselijo novega nasipa: "S to ureditvijo smo zelo zadovoljni. V preteklosti smo namreč pretrpeli marsikaj, veliko škode je povzročilo poplavljanje reke. Veseli smo tudi, da je reka Vipava čistejša in da jo bodo krajani Prvačine in sosednjih vasi začeli uporabljati tudi za kopanje."


V okviru PROJEKTA GREVISLIN bo izdelan Dolgoročni načrt razvoja zelene infrastrukture ob porečjih Soče, Vipave ter drugih porečij na čezmejnem območju. Mestna občina bo s svojimi pilotnimi aktivnostmi v okviru projekta pripomogla k promociji naravne in kulturne dediščine ter k širjenju zavedanja o pomenu ohranjanja narave ter pomenu zaščitenih območji v okviru Nature 2000.  Z vzpostavitvijo informacijsko-interpretacijske točke na gradu Rihemberk se bosta  prepletla naravoslovna vsebina in  kulturna dediščina. Velik poudarek na ozaveščenosti ljudi o pomenu ohranjanja narave predstavlja tudi pilotna aktivnost ureditve javne infrastrukture na vstopni točki Lijak, ki bo izvedena z namenom razbremenitve še posebej občutljivih območij (območje Nature 2000) z usmerjanjem prihodov obiskovalcev na za to posebej urejena območja.


Črtomir Špacapan, direktor RRA Severne Primorske, je o projektu Grevislin povedal: "V okviru projekta smo skušali pridobiti čim več denarja za investicije. Tako bo v novogoriški mestni občini urejena javna infrastruktura na vstopni točki Lijak  ter Infoteka na gradu Rihemberk. V okviru projekta bodo urejene tudi brežine Vipave na območju naselja Renče. S protipoplavnimi ukrepi želimo ohranjati naravo in omogočiti ponovno kopanje v Vipavi. Reka postaja vedno bolj čista, tudi zaradi investicij v čistilne naprave in kanalizacijsko omrežje. Zelo pomembno je tudi ohranjanje habitatov in avtohtonih vrst. "


Cilj PROJEKTA VIPava je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline, ciljano na vrste: laška žaba, hribski urh, močvirski krešič, vidra, močvirska sklednica, črnočeli srakoper, hribski škrjanec, strašničin mravljiščar in rogač. Na območju mestne občine v okviru projekta z odstranitvijo lesne zarasti, zasaditvijo strašnice in vzpostavitvijo vrsti prilagojene košnje obnavljamo močvirni travnik na robu gozda Panovec pri Novi Gorici. V okviru projekta smo na območju Vipavske doline predvideli tudi vzpostavitev tematske učne poti, ki bo obiskovalce usmerjala z najobčutljivejših območij na območja, kjer ti ne bodo motili naravnih procesov in ne bodo imeli negativnega vpliva na ciljne vrste in njihove habitate. Od izvira reke Vipave pa do meje z Italijo bo tematska učna pot usmerjala obiskovalce ter hkrati služila tudi ozaveščanju ljudi o naravnih vrednotah Vipavske doline in o pomenu njihovega ohranjanja. Na območju novogoriške mestne občine bo potekala skozi Krajevno skupnost Branik, Krajevno skupnost  Dornberk in Krajevno skupnost Prvačina. V Peklu bo zgrajena nova brv čez reko Vipavo. Pot bo dolga bo okoli 46 km, od tega v mestni občini približno 13 km. Nadgrajena bo z mobilno aplikacijo in tiskanim zemljevidom, ki bo obiskovalcem na voljo na informacijsko turističnih mestih v Vipavski dolini.

Fotografije: Mateja Pelikan

 

NovinarskaNasipPrvacina_9_7-2020_fMatejaPelikan-1138NovinarskaNasipPrvacina_9_7-2020_fMatejaPelikan-1109

NovinarskaNasipPrvacina_9_7-2020_fMatejaPelikan-1153NovinarskaNasipPrvacina_9_7-2020_fMatejaPelikan-1178

NovinarskaNasipPrvacina_9_7-2020_fMatejaPelikan-1155NovinarskaNasipPrvacina_9_7-2020_fMatejaPelikan-1289

 

ab thumbnail_LOGOTIP