Sprejeti akti 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21. julija 2022 ob 15. uri

Datum: 02.08.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 16. junija 2022

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v svetu zavoda Kulturni dom Nova Gorica in o imenovanju nadomestnega člana

Ugotovitveni sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja KENOG d.o.o. za leto 2021

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja KENOG d.o.o. za leto 2021

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Akcijskega načrta za trajnostno rabo energije in podnebne spremembe Mestne občine Nova Gorica

Sklep o sprejemu Akcijskega načrta za trajnostno rabo energije in podnebne spremembe Mestne občine Nova Gorica

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvajanju projekta Evropska prestolnica kulture

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju projekta Evropska prestolnica kulture

9.    Predlog Sklepa o potrditvi DIIP Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025

Sklep o potrditvi DIIP Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2030

Sklep o sprejemu Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2030

11.    Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin parc. št. 1183/23, 1183/24, 1183/25, 1183/26, 1183/27, 1183/28, 1183/29 in 1183/30 vse k.o. 2302 Kromberk

Sklep o prodaji nepremičnin parc. št. 1183/23, 1183/24, 1183/25, 1183/26, 1183/27, 1183/28, 1183/29 in 1183/30 vse k.o. 2302 Kromberk

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022

13.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju splošne družinske medicine v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju splošne družinske medicine v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

15.    Predlog Sklepa o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica

Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica

17.    Predlog Sklepa o potrditvi spremembe cen po Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica izven naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

Sklep o potrditvi spremembe cen po Koncesijski pogodbi za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica izven naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

18.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratoma o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leti 2021 in 2022

Sklep o seznanitvi z Elaboratoma o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leti 2021 in 2022

19.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica

20.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

21.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc.št. 7750/2 k.o. Dornberk

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc.št. 7750/2 k.o. Dornberk

22.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za parc. št. 1110/8 in 1111/2 k.o. Nova Gorica

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za parc. št. 1110/8 in 1111/2 k.o. Nova Gorica

 


< Nazaj na seznam